این گونه دعا کنید

امور بسیاری مستلزم دعای کلیسا است. موارد دعا که در زیر آورده شده، برای کمک به تمرکز و غنی سازی دعای مقدسین و کلیساها پیشنهاد می شود. پیشنهاد دعاها به معنی محدود کننده و جامع بودن آنها نیست، همچنین نباید به عنوان حکم قانونی تلقی شود. در نهایت، این همان روح است که برای ما، در ما و از طریق ما مطابق خدا و اراده او شفاعت می کند. مسئولیت شفیعان، یک روح بودن با خداوند و یک ذهن بودن با مسیح است تا بار قلبی درونی را با بیانِ الهام گرفته از روح ابراز کنند. با توجه به این بیماری فراگیر که اکنون در دنیا وجود دارد، بیایید با روحی قوی در دعا ثابت قدم باشیم:

متی ۶ :۹-۱۰؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵

برای تقدیس نام پدر (متی ۶ :۹ب)، برای آمدن پادشاهی او (متی ۶ :۱۰آ؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵)؛ و برای انجام شدن اراده او بر روی زمین (متی ۶ :۱۰ب).

افسسیان ۹:۱-۱۰، ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶؛ ۵ :۲۷؛ مکاشفه ۱۹ :۷

برای تحقق خشنودی خدا، به انجام رساندن مقصود او و اجرای اقتصاد او (افسسیان ۹:۱-۱۰)، تا او بتواند کلیسا را به عنوان بدن بناشده مسیح و یک انسان نوینِ کاملاً رشدیافته برای ابراز خود (آ. ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶)، و به عنوان عروسِ آماده شدۀ مسیح برای خشنودی او در عشق (۵ :۲۷، مکاشفه ۱۹ :۷)، داشته باشد.

دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1 ، امثال سلیمان 1:21 ، دانیال 21:2

برای حکم راندن خدا در مسیح بر همه امور دنیا (دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1)، تا قلب پادشاهان را در جهت انجام اراده خود برگرداند (امثال سلیمان 1:21)، و رهبران را به صلاحدید خود عزل و نصب کند (دانیال 21:2).

اول تیموتائوس 2:2

برای افراد در رأس قدرت که جهت اجرای مسئولیت خود حکمت داشته باشند و با عدالت مطابق خدا حکومت کنند تا کلیسا بتواند در صلح و آرامش ادامه دهد (اول تیموتائوس 2:2).

اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19

دعا برای حرکت نهایی خدا بر تمامی زمین تا مردمی را کسب کند که مسیحِ شگفت انگیزِ شامل تمام را می شناسند، آنهایی که او را به عنوان حیات خود تجربه می کنند و او را زندگی می کنند، و آنهایی که دگرگون و بنا شده اند تا بدن او و نهایتاً عروس آماده او برای بازگشت او شوند (اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19).

مکاشفه 1:6-2؛ رومیان 4:2؛ اعمال 20:26؛ مرقس 15:1؛ اول تیموتائوس 4:2آ

برای تاختن اسب سفید انجیل و برای آنکه خدای بردبار، انسانها را به سمت توبه رهنمود کند، تا به سوی او برگشته و بر طبق خواست خدا که نجات همه انسانهاست، به انجیل ایمان آورند (مکاشفه 1:6-2؛ رومیان 4:2؛ اعمال 20:26؛ مرقس 15:1؛ اول تیموتائوس 4:2آ).

اول پطرس 12:4-14؛ 9:5-10

برای آنکه خدای همه فیض ها، برادران و خواهران را در سرتاسرجهان، تسلی داده، بی عیب و استوار سازد، به ویژه کسانی را که تحت جفا و ظلم هستند، و از محرومیت و مصیبت رنج می برند (اول پطرس 12:4-14؛ 9:5-10).

افسسیان 14:5؛ یعقوب19:5؛ غلاطیان 1:6

برای سرزنده شدن ایمانداران خفته، برای بازیابی مسیحیان متمرد، و برای بازگشتن مسیحیان لغزش خورده به سوی خداوند و مشارکت کلیسا (افسسیان 14:5؛ یعقوب19:5؛ غلاطیان 1:6).

اعمال 2:9، اعمال 19:26؛ عزرا 5:1؛ حزقیال 24:36

برای آنکه ایماندارانِ پراکنده شده بینش آسمانی از مقصود جاودان خدا را ببینند، تا در روح خود برانگیخته شوند و امور عمیق مسیح و بنای خدا را بجویند و راه اقتصاد عهد جدید خدا را برگزینند (اعمال 2:9، اعمال 19:26؛ عزرا 5:1؛ حزقیال 24:36).

رومیان 6:15؛ کولسیان 10:3-11

برای آنکه یکدلی در همه کلیساها حاکم باشد و خدای ما و مسیح او را یکصدا جلال دهند تا واقعیتِ یک انسان نو را ظاهر سازند (رومیان 6:15؛ کولسیان 10:3-11).

اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1

برای آنکه خداوند کلیساهای بازیابی خود در هر کشوری را به عنوان شهادت عیسی تقویت و حفظ کند و پیشرفت دهد (اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1).

اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13

برای آنکه خداوند همکاران و برادران ارشد را تأمین کرده و به آنها حکمت عطا کند تا مردمِ او را در این روزها رو به جلو هدایت و شبانی کنند (اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13).

اول تسالونیکیان 22:5-23؛ رومیان 2:12، 4-5

برای آنکه مقدسین در سه بخش وجودشان حفظ و تقدیس شوند، تا از امور شایع و گناه آلود برای خدا جدا گردند (اول تسالونیکیان 22:5-23) و همشکل این عصر نشوند، بلکه دگرگون شوند تا با زیستن حیات بدن بتوانند اراده خدا را ثابت کنند (رومیان 2:12، 4-5).

کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18

برای آنکه مقدسین با قوت، توسط روح در انسان درونی خود نیرومند شوند، تا مسیح در دلهای آنها ساکن شود و سهمِ میراث خود را از مسیح شامل تمام و وسیع کاملاً تصرف کنند (کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18).

کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16

برای آنکه مقدسین در زندگی روزانه خود بر حسب روح در مسیح گام بردارند [رفتار کنند]، در همه چیز در مسیح رشد کنند، و به عنوان بدن مسیح به هم پیوسته و با هم بنا شوند (کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16).

اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16

برای آنکه مقدسین از شرایط حاضر بهره جویند تا به وسیله انتشار عملکرد زنده هر یک از مقدسین، یک زندگی کلیسایی زنده تر، پیروزتر و بارورتر را که بیشتر بر اساس راه مقدر خدا باشد، پرورش دهند (اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16).

رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10

برای آنکه تمام مقدسین به عنوان کاهنان خدمتگزار انجیل که کلام را در هر فرصتی به بستگان، دوستان، همکاران خود و مردمی که ملاقات می کنند، بشارت دهند تا آنها را کسب کنند و به عنوان یک هدیه قربانىِ تقدیس شده به خدا تقدیم نمایند (رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10).

اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5

برای آنکه مقدسین با مداومت به دعا کردن ادامه دهند و برای آنکه زندگی دعایی آنها به طور شخصی، در گروههای کوچک و در جلسات کلیسایی بنا شود تا جایی که دعا بدون وقفه باشد (اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5).

مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5

برای آنکه مقدسین برخاسته و به عنوان پیروزمندان ترکیب شوند تا وسیله توزیعی خداوند برای تغییر دادن عصر باشند (مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5).

مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18

برای آنکه آن دشمن، شیطان در بند کشیده شود، کارهای ابلیس نابود گردد، آن مدعی [تهمت زننده] برادران به زیر افکنده شود، و داد مقدسین از دشمنشان گرفته شود (مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18).

غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین تمام وجود خود را به خداوند باز کنند تا او بتواند کار مرکزیِ خدا را به اجرا گذارد – خدا در مسیح، برای بناسازی کلیسا به عنوان بدن مسیح، خودش را درون ما بنا سازد و ما را درون خودش بنا سازد (غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27).

اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27

دعا کنید برای آنکه مقدسین زندگی مسیحی و کلیسایی را بر طبق نکات عملی درباره آمیخته شدن جهت یکپارچگی، زیست کنند، با آمیختنِ همه اعضای منفردِ بدن مسیح، همه کلیساها در مناطق بخصوص، همه همکاران، و همه ارشدان توسط مشارکت و توسط انجام همه کار از طریق صلیب و با روح قدوس، تا مسیح را برای بدنْ خدمتگزاری کنند، با این هدف که در بازیابی خداوند، ما همان واقعیتِ بدن مسیح شویم (اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27).

مکاشفه 8: 1-8

دعا کنید برای آنکه مقدسین دعاهایی اهدا کنند که مسیح به عنوان آن فرشته ای دیگر، بتواند به دعاها بخور بیفزاید تا آتشِ داوریِ عادلانه خدا بتواند از تخت خدا، برای رسیدگی به خدانشناسی و بی قانونی، بر روی زمین افکنده شود (مکاشفه 8: 1-8).

متی 6: 19-34

دعا کنید برای آنکه مقدسین درباره زندگی انسانی در زمان کنونی نگران نباشند، بلکه نخست جویای پادشاهیِ خدا و عدالت او باشند، تنها خدا را خدمت کنند و گنجها برای خود بر زمین نیندوزند (متی 6: 19-34).

متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3

دعا کنید برای آنکه مقدسین، به عنوان مردمِ پادشاهی، فرزندان پدر آسمانی، دارای یک زندگی روحانی بر طبق ذات اسرار آمیز و نهانِ حیاتِ الهی باشند، تا در نهان، نزد پدر آسمانی خود دعا کنند، مسرت هایی مخفی از پدر تجربه نمایند، و پاسخ هایی مخفی از او دریافت کنند (متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3).

دوم پطرس 1: 5-11

دعا کنید برای آنکه مقدسین در حیات به سوی بلوغ رشد کنند زیرا «این چنین، دخول در ملکوت جاودانِ خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح به دولتمندی [به آنها] داده خواهد شد» (دوم پطرس 1: 5-11).

دوم تیموتائوس 4: 10؛ اعمال 2: 40؛ فیلیپیان 2: 15

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین، بخصوص جوانترها و نو ایمانان، به این عصرِ حاضر عشق مورزند بلکه از «این نسل کج رو» نجات پیدا کنند و «فرزندان خدا بی ملامت باشید، در میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید» (دوم تیموتائوس 4: 10؛ اعمال 2: 40؛ فیلیپیان 2: 15).

متی 24: 40-47؛ مکاشفه 21: 2؛ 19: 7-9

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین بیدار و دانا باشند و هرآنچه بدان نیاز است را تجربه کنند تا «چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است، حاضر [شوند]» و «به بزم نکاه [ضیافت عروسی] آن برّه دعوت [شوند]» (متی 24: 40-47؛ مکاشفه 21: 2؛ 19: 7-9).

اول تیموتائوس 1: 3-4؛ غلاطیان 2: 20؛ فیلیپیان 1: 21آ.، یوحنا 21: 15-17؛ اول قرنتیان 12: 24؛ کولسیان 3: 10-11

دعا کنید برای آنکه بازیابی خداوند احیای نوینی را تجربه کند، احیایی که تا به حال در تاریخ رخ نداده است، که نتیجۀ اجرای موفقیت آمیزِ اوجِ مکاشفاتِ الهی از اقتصاد خداست، از جمله زندگی خدا-انسان گونه، شبانی جهانی، و یکپارچگی برای واقعیت بدن مسیح و آن یک انسان نو (اول تیموتائوس 1: 3-4؛ غلاطیان 2: 20؛ فیلیپیان 1: 21آ.، یوحنا 21: 15-17؛ اول قرنتیان 12: 24؛ کولسیان 3: 10-11).

فیلیپیان 20:3؛ دوم تیموتائوس 8:4؛ تیتوس 13:2؛ مکاشفه 20:22

برای اینکه خداوند عیسی زود بازگردد (فیلیپیان 20:3؛ دوم تیموتائوس 8:4؛ تیتوس 13:2؛ مکاشفه 20:22).