روز ۱۱: دعا برای کلیساها

اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1

برای آنکه خداوند کلیساهای بازیابی خود در هر کشوری را به عنوان شهادت عیسی تقویت و حفظ کند و پیشرفت دهد (اعمال 5:16؛ افسسیان 19:1؛ کولسیان 11:1؛ مکاشفه 9:1).

اعمال 5:16 -پس کلیساها در ایمان استوار می شدند و روز به روز در شماره افزوده می گشتند.

افسسیان 19:1 -و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مومنین برحسب عمل توانایی قوت او.

کولسیان 11:1 -و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید؛

مکاشفه 9:1 -من یوحنا که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیرها ی مسمی به پطمس شدم.

در دعا ثابت قدم باشید