روز ۱۰ : دعا برای یکدلی

رومیان 6:15؛ کولسیان 10:3-11

برای آنکه یکدلی در همه کلیساها حاکم باشد و خدای ما و مسیح او را یکصدا جلال دهند تا واقعیتِ یک انسان نو را ظاهر سازند (رومیان 6:15؛ کولسیان 10:3-11).

رومیان 6:15 -تا یکدل و یک زبان شده، خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید.

کولسیان 3: 10-11– و انسان نو را پوشیده اید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه می شود، که در آن نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است.

در دعا ثابت قدم باشید