روز ٨: دعا برای افراد خفته، متمرد و لغزش خورده

افسسیان 14:5؛ یعقوب19:5؛ غلاطیان 1:6

برای سرزنده شدن ایمانداران خفته، برای بازیابی مسیحیان متمرد، و برای بازگشتن مسیحیان لغزش خورده به سوی خداوند و مشارکت کلیسا (افسسیان 14:5؛ یعقوب19:5؛ غلاطیان 1:6).

افسسیان 14:5 -بنابراین می گوید ای تو که خوابیده ای، بیدار شده، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد.

یعقوب 19:5 -ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند،

غلاطیان 1:6 -اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. و خود راملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی.

در دعا ثابت قدم باشید