روز ۶: دعا برای انجیل

مکاشفه 1:6-2؛ رومیان 4:2؛ اعمال 20:26؛ مرقس 15:1؛ اول تیموتائوس 4:2آ

برای تاختن اسب سفید انجیل و برای آنکه خدای بردبار، انسانها را به سمت توبه رهنمود کند، تا به سوی او برگشته و بر طبق خواست خدا که نجات همه انسانهاست، به انجیل ایمان آورند (مکاشفه 1:6-2؛ رومیان 4:2؛ اعمال 20:26؛ مرقس 15:1؛ اول تیموتائوس 4:2آ).

مکاشفه 1:6-2 -و دیدم چون بره یکی از آن هفت مهر راگشود؛ و شنیدم یکی از آن چهار حیوان به صدایی مثل رعد میگوید: «بیا (و ببین )!» ودیدم که ناگاه اسبی سفید که سوارش کمانی دارد و تاجی بدو داده شد و بیرون آمد، غلبه کننده و تا غلبه نماید.

رومیان 4:2 -یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز می شماری و نمی دانی که مهربانی خدا تو را به توبه می کشد؟

اعمال 20:26 -بلکه نخست آنانی را که در دمشق بودند و در اورشلیم و در تمامی مرز و بوم یهودیه و امتها را نیز اعلام می نمودم که توبه کنند و به سوی خدا بازگشت نمایند و اعمال لایقه توبه را به جا آورند.

مرقس 15:1می گفت: «وقت تمام شد و ملکوت خدانزدیک است. پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید.»

اول تیموتائوس 4:2 -که می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند.

در دعا ثابت قدم باشید