TAK SIĘ MÓDLCIE

Wiele spraw wymaga modlitwy kościoła. Wymienione poniżej punkty, podane w formie listy modlitewnej, pomagają ukierunkować i ubogacić modlitwę świętych oraz kościołów. Punkty te nie powinny ograniczać ani wyczerpywać tematów modlitw, ani tym bardziej nie powinno się ich przyjmować jako prawa. W końcu to Duch wstawia się za nas, w nas i poprzez nas według Boga i Jego woli. Wstawiający się niosą odpowiedzialność, żeby być jednym duchem z Panem oraz jednego umysłu z Chrystusem i uwolnić wewnętrzne brzemię za pomocą natchnionych przez Ducha sformułowań. W świetle panującej obecnie ogólnoświatowej pandemii trwajmy niezłomnie w modlitwie, mając silnego ducha.

Mt 6:9–10; Obj 11:15

O uświęcenie imienia Ojca (Mt 6:9b), przyjście Jego królestwa (Mt 6:10a; Obj 11:15) i stanie się Jego woli na ziemi (Mt 6:10b).

Ef 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; Obj 19:7

O wypełnienie się Bożego upodobania, spełnienie Jego zamysłu i realizację Jego ekonomii (Ef 1:9–10), aby Bóg uzyskał kościół jako zbudowane Ciało Chrystusa i dojrzałego nowego człowieka, który Go wyraża (w. 23; 4:13, 16), oraz jako przygotowaną oblubienicę Chrystusa, która zaspokaja Go w miłości (5:27; Obj 19:7).

Dn 4:17, Obj 1:5; Prz 21:1; Dn 2:21

Aby Bóg w Chrystusie panował nad sprawami tego świata (Dn 4:17, Obj 1:5), zwrócił serca królów do wykonywania Jego woli (Prz 21:1) oraz ustanawiał i obalał przywódców według tego, co uważa za stosowne (Dn 2:21).

1 Tm 2:2

O mądrość dla rządzących, by wywiązywali się ze swoich obowiązków i rządzili sprawiedliwie według Boga, żeby kościół mógł trwać w cichości i spokoju (1 Tm 2:2).

Dz 17:26–27; Flp 1:21a; Rz 12:2; Ef 4:16; Obj 19:7

Módlmy się o ostatnie poruszanie Boga na całej ziemi, aby zyskał On tych, którzy znają wspaniałego, wszechzawierającego Chrystusa, doświadczają Go jako swoje życie i żyją Go oraz których On przeobraża i buduje, aby byli Jego Ciałem, a ostatecznie oblubienicą przygotowaną na Jego powrót (Dz 17:26–27; Flp 1:21a; Rz 12:2; Ef 4:16; Obj 19:7).

Obj 6:1–2; Rz 2:4; Dz 26:20; Mk 1:15; 1 Tm 2:4a

Aby biały koń ewangelii biegł oraz by Bóg, który cierpliwie wszystkich znosi, przyprowadzał ludzi do nawrócenia, a oni zwrócili się ku Niemu i uwierzyli ewangelii według Jego pragnienia zbawienia wszystkich ludzi (Obj 6:1–2; Rz 2:4; Dz 26:20; Mk 1:15; 1 Tm 2:4a).

1 P 4:12–14; 5:9–10

Aby Bóg wszelkiej łaski pocieszył, wydoskonalił i utwierdził braci i siostry na całej ziemi, a zwłaszcza tych, którzy są prześladowani, uciskani, cierpią z powodu niedostatku i prób (1 P 4:12–14; 5:9–10).

Ef 5:14; Jk 5:19; Ga 6:1

O ożywienie uśpionych wierzących, odzyskanie zbłąkanych chrześcijan i przywrócenie świętych, którzy zeszli z właściwej drogi, dla Pana i społeczności kościoła (Ef 5:14; Jk 5:19; Ga 6:1).

Dz 9:2; Dz 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24

Aby rozproszeni wierzący ujrzeli niebiańską wizję wiecznego Bożego zamysłu i zostali pobudzeni w swoim duchu, i poszukiwali głębszych spraw dotyczących Chrystusa i Bożej budowli oraz obrali drogę Bożej nowotestamentowej ekonomii (Dz 9:2; Dz 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24).

Rz 15:6; Kol 3:10–11

Aby wszystkie kościoły trwały w zwycięskiej jednomyślności i chwaliły naszego Boga i Jego Chrystusa jednymi ustami, żeby doprowadziło to do pojawienia się rzeczywistości jednego nowego człowieka (Rz 15:6; Kol 3:10–11).

Dz 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Obj 1:9

Aby Pan umacniał, podtrzymywał kościoły i sprawiał, że będą rozwijały się pomyślnie w każdym kraju w Jego odzyskiwaniu jako świadectwo Jezusa (Dz 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Obj 1:9).

Dz 20:28; 1 P 5:2; Hbr 13:17

Aby Pan zaopatrywał współpracowników i braci wiodących i obdarowywał ich mądrością w tym, jak przewodzić Jego ludowi i dalej go paść w tych dniach (Dz 20:28; 1 P 5:2; Hbr 13:17).

1 Tes 5:22–23; Rz 12:2, 4–5

Aby święci zostali zachowani i uświęceni w ich trójczęściowej istocie oraz oddzieleni dla Boga od tego, co pospolite i grzeszne (1 Tes 5:22–23) i nie upodabniali się do tego wieku, ale dawali się przeobrazić i sprawdzali, co jest wolą Boga za sprawą prowadzenia życia Ciała (Rz 12:2, 4–5).

Kol 1:12; Ef 3:8, 17–18

O świętych, by w pełni objęli w posiadanie wyznaczony im dział wszechzawierającego, wszechrozległego Chrystusa, dzięki wzmocnieniu ich mocą poprzez Ducha do wewnętrznego człowieka, aby Chrystus uczynił sobie dom w ich sercach (Kol 1:12; Ef 3:8, 17–18).

Kol 2:6–7; Rz 8:4; Ef 4:15–16

Aby święci w życiu codziennym postępowali w Chrystusie przez ducha, wzrastali we wszystkim w Niego oraz byli razem wiązani i budowani jako Jego Ciało (Kol 2:6–7; Rz 8:4; Ef 4:15–16).

Dz 2:46–47; 1 P 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16

Aby święci wykorzystywali obecne okoliczności do tego, by pielęgnować życie kościoła, które za sprawą uwolnienia organicznej funkcji każdego świętego będzie bardziej witalne, konkretne, owocne i bardziej odpowiadało drodze ustanowionej przez Boga (Dz 2:46–47; 1 P 4:10; 1 Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

Rz 15:16; 2 Tm 4:2; Dz 10:24

Aby wszyscy święci byli pełni energii jako trudzący się kapłani ewangelii, którzy w porę i nie w porę głoszą Słowo swoim krewnym, przyjaciołom, kolegom i spotykanym ludziom po to, by ich zdobyć i złożyć z nich Bogu uświęconą ofiarę (Rz 15:16; 2 Tm 4:2; Dz 10:24).

Dz 2:42; Mt 6:6; 18:19–20; Kol 4:2; 1 Tes 5:17

Aby święci trwali niezłomnie w modlitwie oraz rozwijali życie modlitewne sami, w małych grupach i na spotkaniach kościoła, aż modlitwa stanie się bezustanna (Dz 2:42; Mt 6:6; 18:19–20; Kol 4:2; 1 Tes 5:17).

Obj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10–11; 14:1–5

Aby święci odpowiedzieli na Pańskie wezwanie oraz zostali ukonstytuowani jako zwycięzcy i w ten sposób stali się Pańskim narzędziem w tej dyspensacji, które doprowadzi do zmiany wieku (Obj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10–11; 14:1–5).

Mk 3:27; 1 J 3:8; Obj 12:10–11; Łk 18:7

Aby wróg, szatan, został związany, dzieła diabła zniszczone, oskarżyciel braci zrzucony oraz by Bóg pomścił świętych, wziął odwet na ich przeciwniku (Mk 3:27; 1 J 3:8; Obj 12:10–11; Łk 18:7).

Ga 4:19; Ef 3:14–21; Mt 16:18; Ef 2:21–22; 1 Kor 12:27

Módlmy się za wszystkich świętych, aby otworzyli całych siebie na Pana, żeby On mógł zrealizować centralne Boże dzieło — wbudowanie się w nas Boga w Chrystusie i wbudowanie nas w Niego ze względu na budowanie kościoła jako Ciała Chrystusa (Ga 4:19; Ef 3:14–21; Mt 16:18; Ef 2:21–22; 1 Kor 12:27).

1 Kor 12:12–13, 23–27

Módlmy się za świętych, by prowadzili życie chrześcijańskie i życie kościoła zgodnie z praktycznymi uwagami dotyczącymi scalania, scalając się ze wszystkimi pojedynczymi członkami Ciała Chrystusa, wszystkimi kościołami w danym regionie, wszystkimi współpracownikami i starszymi za pomocą społeczności oraz czynienia wszystkiego przez krzyż i za pośrednictwem Ducha; żeby w ten sposób usługiwali Chrystusem ze względu na Ciało, mając na celu to, byśmy w Pańskim odzyskiwaniu byli rzeczywistością Ciała Chrystusa (1 Kor 12:12–13, 23–27).

Obj 8:1–8

Módlmy się za świętych, aby ofiarowali modlitwy, do których Chrystus, inny Anioł, może dodać kadzidło, tak by z tronu Bożego spadł na ziemię ogień sprawiedliwego sądu i rozprawił się z bezbożnością oraz bezprawiem (Obj 8:1–8).

Mt 6:19–34

Módlmy się za świętych, aby w obecnym czasie nie martwili się o ludzkie życie, ale najpierw szukali królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości oraz służyli jedynie Bogu, a nie gromadzili sobie skarbów na ziemi (Mt 6:19–34).

Mt 6:1–6; Kol 3:3

Módlmy się za świętych, aby jako lud królestwa, dzieci niebiańskiego Ojca, prowadzili duchowe życie — które odpowiada tajemniczej, ukrytej naturze boskiego życia — modląc się w ukryciu do swego niebiańskiego Ojca, doświadczając nieco z ukrytego radowania się Ojcem i otrzymując od Niego odpowiedzi w ukryciu (Mt 6:1–6; Kol 3:3).

2 P 1:5–11

Módlmy się za świętych, aby wzrastali w życiu ku dojrzałości, żeby „w ten sposób [byli] bogato i obficie zaopatrzeni w wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 P 1:5–11).

2 Tm 4:10; Dz 2:40; Flp 2:15

Módlmy się za wszystkich świętych, zwłaszcza tych młodych i nowych, aby nie kochali obecnego wieku, ale byli zbawieni od „tego spaczonego pokolenia” i „byli […] dziećmi Boga nieskazitelnymi pośród spaczonego i przewrotnego pokolenia, wśród którego [świecą] jak światła w świecie” (2 Tm 4:10; Dz 2:40; Flp 2:15).

Mt 24:40–47; Obj 21:2; 19:7–9

Módlmy się za świętych, aby czuwali i byli roztropni oraz doświadczyli tego wszystkiego, co jest potrzebne, by zostali przygotowani „jako oblubienica przyozdobiona dla swojego męża” i „wezwani na ślubną wieczerzę Baranka” (Mt 24:40–47; Obj 21:2; 19:7–9).

1 Tm 1:3–4; Ga 2:20; Flp 1:21a; J 21:15–17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10–11

Módlmy się o Pańskie odzyskiwanie, żeby doświadczyło nowego ożywienia, jakiego w historii jeszcze nigdy nie było i jakie będzie wynikiem pomyślnego praktykowania szczytowych objawień o Bożej ekonomii, obejmujących codzienne życie Boga-człowieka, powszechne pasienie i scalanie służące rzeczywiści Ciała Chrystusa i jednego nowego człowieka (1 Tm 1:3–4; Ga 2:20; Flp 1:21a; J 21:15–17; 1 Kor 12:24; Kol 3:10–11).

Flp 3:20; 2 Tm 4:8; Tt 2:13; Obj 22:20

Aby Pan Jezus szybko powrócił (Flp 3:20; 2 Tm 4:8; Tt 2:13; Obj 22:20).