روز ۱۳: دعا برای تقدیس مقدسین

اول تسالونیکیان 22:5-23؛ رومیان 2:12، 4-5

برای آنکه مقدسین در سه بخش وجودشان حفظ و تقدیس شوند، تا از امور شایع و گناه آلود برای خدا جدا گردند (اول تسالونیکیان 22:5-23) و همشکل این عصر نشوند، بلکه دگرگون شوند تا با زیستن حیات بدن بتوانند اراده خدا را ثابت کنند (رومیان 2:12، 4-5).

اول تسالونیکیان 22:5-23 -از هر نوع بدی احتراز نمایید. اما خود خدای سلامتی، شما را بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تمام بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح.

Rom. 12:2- و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.

رومبان 4:12-5 -زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم، یک جسد [بدن] هستیم در مسیح، اما فرد اعضای یکدیگر.  

در دعا ثابت قدم باشید