روز ۱۴: دعا برای تصرف مسیح شامل تمام

کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18

برای آنکه مقدسین با قوت، توسط روح در انسان درونی خود نیرومند شوند، تا مسیح در دلهای آنها ساکن شود و سهمِ میراث خود را از مسیح شامل تمام و وسیع کاملاً تصرف کنند (کولسیان 12:1؛ افسسیان 8:3، 17-18).

کولسیان 12:1 -و پدر راشکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است،

افسسیان 8:3 -یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم، این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی قیاس مسیح بشارت دهم،

افسسیان 17:3-18 -تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود؛ و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول وعمق و بلندی چیست؛

در دعا ثابت قدم باشید