روز ۱۶: دعا برای راه مقدر خدا

اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16

برای آنکه مقدسین از شرایط حاضر بهره جویند تا به وسیله انتشار عملکرد زنده هر یک از مقدسین، یک زندگی کلیسایی زنده تر، پیروزتر و بارورتر را که بیشتر بر اساس راه مقدر خدا باشد، پرورش دهند (اعمال 46:2-47؛ اول پطرس 10:4؛ اول قرنتیان 26:14؛ افسسیان 12:4، 16).

اعمال 46:2-47 -و هر روزه درهیکل به یکدل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردند. و خدا را حمد می گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می گردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می افزود.

اول پطرس 10:4 -و هریک به حسب نعمتی که یافته باشد، یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلاء امین فیض گوناگون خدا.

اول قرنتیان 26:14 -پس ای برادران مقصود این است که وقتی که جمع شوید، هریکی از شما سرودی دارد، تعلیمی دارد، زبانی دارد، مکاشفه ای دارد، ترجمه ای دارد، باید همه به جهت بنا بشود.

افسسیان 12:4 و 16 -برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد [بدن] مسیح، که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هرعضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.

در دعا ثابت قدم باشید