اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27

دعا کنید برای آنکه مقدسین زندگی مسیحی و کلیسایی را بر طبق نکات عملی درباره آمیخته شدن جهت یکپارچگی، زیست کنند، با آمیختنِ همه اعضای منفردِ بدن مسیح، همه کلیساها در مناطق بخصوص، همه همکاران، و همه ارشدان توسط مشارکت و توسط انجام همه کار از طریق صلیب و با روح قدوس، تا مسیح را برای بدنْ خدمتگزاری کنند، با این هدف که در بازیابی خداوند، ما همان واقعیتِ بدن مسیح شویم (اول قرنتیان 12: 12-13، 23-27).

اول قرنتیان 12: 12-13–زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.

اول قرنتیان 12: 23-27–و آنها را که پست تر اجزای بدن می پندارم، عزیزتر می داریم و اجزای قبیح ما جمال افضل دارد. لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند. اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می باشید.

در دعا ثابت قدم باشید