روز ۲۰: دعا برای در بند کردن دشمن

مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18

برای آنکه آن دشمن، شیطان در بند کشیده شود، کارهای ابلیس نابود گردد، آن مدعی [تهمت زننده] برادران به زیر افکنده شود، و داد مقدسین از دشمنشان گرفته شود (مرقس 27:3؛ اول یوحنا 8:3؛ مکاشفه 10:12-11؛ لوقا 7:18).

مرقس 27:3 -و هیچکس نمی تواند به خانه مرد زورآور درآمده، اسباب او را غارت نماید، جز آنکه اول آن زورآور را ببندد و بعد از آن خانه او را تاراج میکند.

اول یوحنا 8:3 -و کسی که گناه میکند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. واز این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.

مکاشفه 10:12-11 -و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید: «اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی میکند، به زیر افکنده شد. و ایشان بوساطت خون بره و کلام شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند.»

لوقا 7:18 -و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانهروز بدو استغاثه میکنند، دادرسی نخواهد کرد، اگرچه برای ایشان دیرغضب باشد؟

در دعا ثابت قدم باشید