روز ۱٩: دعا برای پیروزمندان

مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5

برای آنکه مقدسین برخاسته و به عنوان پیروزمندان ترکیب شوند تا وسیله توزیعی خداوند برای تغییر دادن عصر باشند (مکاشفه 7:2، 11، 17، 26؛ 5:3، 12، 21؛ 5:12، 10-11؛ 1:14-5).

مکاشفه 21:3 -آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم.

مکاشفه 5:12 -پس پسر نرینه ای را زایید که همه امت های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا وتخت او ربوده شد.

مکاشفه 10:12-11 -و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید: «اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی میکند، به زیر افکنده شد. و ایشان بوساطت خون بره و کلام شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند.»

در دعا ثابت قدم باشید