اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19

دعا برای حرکت نهایی خدا بر تمامی زمین تا مردمی را کسب کند که مسیحِ شگفت انگیزِ شامل تمام را می شناسند، آنهایی که او را به عنوان حیات خود تجربه می کنند و او را زندگی می کنند، و آنهایی که دگرگون و بنا شده اند تا بدن او و نهایتاً عروس آماده او برای بازگشت او شوند (اعمال 26:17-27؛ فیلیپیان 21:1آ؛ رومیان 2:12؛ افسسیان 16:4؛ مکاشفه 7:19).

اعمال 26:17-27 -«و هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکن های ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده، بیابند، با آنکه ازهیچ یکی از ما دور نیست.»

فیلیپیان 21:1آ -«زیرا که مرا زیستن مسیح است»

رومیان 2:12 -- و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.

افسسیان 16:4 -«که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هرعضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.»

مکاشفه 7:19 -«شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است.»

در دعا ثابت قدم باشید