دوم تیموتائوس 4: 10؛ اعمال 2: 40؛ فیلیپیان 2: 15

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین، بخصوص جوانترها و نو ایمانان، به این عصرِ حاضر عشق مورزند بلکه از «این نسل کج رو» نجات پیدا کنند و «فرزندان خدا بی ملامت باشید، در میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید» (دوم تیموتائوس 4: 10؛ اعمال 2: 40؛ فیلیپیان 2: 15).

دوم تیموتائوس 4: 10– زیرا که دیماس برای محبتِ این جهان حاضر مرا ترک کرده، به تسالونیکی رفته است و کریسکیس به غلاطیه و تیطس به دلماطیه.

اعمال 2: 40– و به سخنان بسیار دیگر، بدیشان شهادت داد و موعظه نموده، گفت که «خود را از این فرقه کجرو رستگار سازید.»

فیلیپیان 2: 15– تا بی عیب و ساده دل و فرزندان خدا بی ملامت باشید، در میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید، '

در دعا ثابت قدم باشید