MAG-AMPO SA INGON NIINI

Daghang butang ang nagkinahanglan sa pag-ampo sa iglesia. Ang mga ampoonong gilista dinhi gitanyag isip tabang aron masentro ug mapadato ang pag-ampo sa mga balaan ug sa kaiglesiahan. Dili tuyo niini ang paglimiti o nga naglakip na ba kini sa tanan, ug wala sab magpasabot nga sundon gyod kini. Sa kaulahian, ang Espiritu maoy mangamuyo alang nato, sa sulod nato, ug pinaagi nato sumala sa Dios ug sa Iyang kabubut-on. Ang kaakohan sa tigpangamuyo kana mang ma-usa ka espiritu sa Ginoo ug ma-usa ka hunahuna ni Cristo sa paghabwa sa luwan sa sulod pinaagi sa mga pulong nga dinasig sa Espiritu. Sa kahayag sa kasamtangang sakit nga nikuyanap sa tibuok kalibotan, magmalahutayon ta sa pag-ampo nga dunay kusganong espiritu, espiritu sa mosunod nga 21 ka adlaw:

MAT. 6:9–10; BUG. 11:15

Nga mabalaan ang ngalan sa Amahan (Mat. 6:9b), moabot ang Iyang gingharian (Mat. 6:10a; Bug. 11:15); ug matuman ang Iyang kabubut-on dinhi sa yuta (Mat. 6:10b).

EFE. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; BUG. 19:7

Nga matuman ang gikahimut-an sa Dios, mahuman ang Iyang tuyo, ug matuman ang Iyang pamatigayon (Efe. 1:9-10) aron mabatonan Niya ang iglesia nga natukod na nga Lawas ni Cristo ug hingkod na nga bag-ong tawo nga magpadayag Niya (v. 23; 4:13, 16), ug naandam na nga pangasaw-onon ni Cristo nga motagbaw Niya diha sa gugma (5:27; Bug. 19:7).

DAN. 4:17; BUG. 1:5; PROV. 21:1; DAN. 2:21

Nga magbuot ang Dios diha ni Cristo sa tanang hitabo ug kalihokan sa kalibotan (Dan. 4:17; Bug. 1:5), magliso sa kasingkasing sa mga hari aron mobuhat sa Iyang kabubut-on (Prov. 21:1), ug magpabangon ug magtangtang sa mga lider segun sa nakita Niya nga angayan (Dan. 2:21).

1 TIM. 2:2

Nga makabaton og kaalam ang mga naa sa pagbulot-an sa pagbuhat sa ilang mga kaakohan ug matarong nga magdumala sumala sa Dios aron makapadayon ang iglesia nga malinawon ug walay kasamok (1 Tim. 2:2).

Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7

Iampo ang kinasang-ang lihok sa Dios sa tibuok yuta nga makabaton og katawhan nga nakaila sa kahibulongan kaayo, malangkobon-sa-tanan nga Cristo nga nagsinati Niya ingon nga kinabuhi nila ug nagkinabuhi Kaniya, ug natransproma ug natukod nga Lawas Niya ug sa kataposan maandam ang Iyang pangasaw-non alang sa pagbalik Niya (Buh. 17:26-27; Fil. 1:21a; Rom. 12:2; Efe. 4:16; Bug. 19:7).

Bug. 6:1-2; Rom. 2:4; Buh. 26:20; Mar. 1:15; 1 Tim. 2:4a

Nga modagan ang puting kabayo sa ebanghelyo ug giyahan sa mainantoson nga Dios ang mga tawo nga maghinulsol, mobalik Niya ug motuo sa ebanghelyo segun sa tinguha Niya nga maluwas ang tanang tawo (Bug. 6:1-2; Rom. 2:4; Buh. 26:20; Mar. 1:15; 1 Tim. 2:4a).

1 Ped. 4:12-14; 5:9-10

Nga lipayon, hingpiton, ug lig-onon sa Dios sa tanang grasya ang mga igsoon sa tibuok yuta, ilabi na ang mga gilutos, gidaugdaog, ug nag-antos sa kawalad-on ug mga pagsulay (1 Ped. 4:12-14; 5:9-10).

Efe. 5:14; Sant. 5:19; Gal. 6:1

Nga madasig ang mga magtutuong wala nay tigomtigom, mapahiuli ang mga Cristohanong nasaag, ug mapabalik ngadto sa Ginoo ug sa pakig-ambitay sa iglesia ang mga balaang nanga-backslide (Efe. 5:14; Sant. 5:19; Gal. 6:1).

Buh. 9:2, Buh. 26:19; Esd. 1:5; Ezeq. 36:24

Nga makakita sa langitnong panan-awon sa walay kataposang tuyo sa Dios ang nagkatibulaag nga mga magtutuo, madasig diha sa ilang espiritu aron magtinguha sa mas lalom nga mga butang ni Cristo ug sa pagtukod sa Dios, ug molakaw sa dalan sa pamatigayon sa Dios sa Bag-ong Tugon (Buh. 9:2, Buh. 26:19; Esd. 1:5; Ezeq. 36:24).

Rom. 15:6; Col. 3:10-11

Nga madaogong magkahiusa ang tanang kaiglesiahan, nga usa ray baba nga maghimaya sa atong Dios ug sa Iyang Cristo aron mapalugwa ang realidad sa usang bag-ong tawo (Rom. 15:6; Col. 3:10-11).

Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9

Nga lig-onon, ampingan, ug pauswagon sa Ginoo ang mga iglesia sa tanang nasod sa Iyang pahiuli nga panghimatuod ni Jesus (Buh. 16:5; Efe. 1:19; Col. 1:11; Bug. 1:9).

Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17

Nga sangkapan sa Ginoo ang mga masigka-magbubuhat ug nangunang mga igsoon ug hatagan silag kaalam nga manguna ug mangatiman sa Iyang katawhan sa pagpadayon ning mga adlawa (Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2; Heb. 13:17).

1 Tes. 5:22-23; Rom. 12:2, 4-5

Nga mapreserba ug mabalaan ang mga balaan diha sa ilang pagkatawo nga dunay tulo ka bahin, maginahin ngadto sa Dios gikan sa kasagaran ug masal-anong mga butang (1 Tes. 5:22-23), ug dili magpahiuyon ning panahona kondili magpatransporma hinuon aron masuta nila ang kabubut-on sa Dios sa pagkinabuhi nila sa kinabuhi sa Lawas (Rom. 12:2, 4-5).

Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18

Nga hingpit nga mapanag-iya sa mga balaan ang pahat nila sa malangkobon-sa-tanan, masangkaron-sa-tanan nga Cristo sa pagkalinig-onan nila sa gahom pinaagi sa Espiritu nganha sa ilang tawo sa sulod aron makabalay si Cristo sa ilang kasingkasing (Col. 1:12; Efe. 3:8, 17-18).

Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16

Nga maggawi ang mga balaan diha ni Cristo pinaagi sa espiritu sa inadlawng kinabuhi nila, motubo ngadto ni Cristo sa tanang butang, ug matagik ug matukod pag-usa ingon nga Lawas ni Cristo (Col. 2:6-7; Rom. 8:4; Efe. 4:15-16).

Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16

Nga gamiton sa mga balaan ang kasamtangang mga sirkumstansya sa pag-ugmad og labi pa kalagsik, labi pa kamadaogon, labi pa kamabungahon, ug labi pa kauyon sa paaging gitudlo-sa-Dios nga iglesiahanong kinabuhi pinaagi sa pagpalugwa sa organicong kagamitan sa matag usa ka balaan (Buh. 2:46-47; 1 Ped. 4:10; 1 Cor. 14:26; Efe. 4:12, 16).

Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24

Nga malagsik ang tanang balaan isip nangabudlayng mga sacerdote sa ebanghelyo, nga nagsangyaw sa Pulong sa panahon ug sa dili panahon ngadto sa ilang mga paryente, mga higala, mga kauban sa trabaho, ug sa mga tawong matagboan nila, aron mabatonan sila ug ihalad isip binalaang halad ngadto sa Dios (Rom. 15:16; 2 Tim. 4:2; Buh. 10:24).

Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17

Nga lig-ong magpadayon sa pag-ampo ang mga balaan ug maugmad ang ilang kinabuhi sa pag-ampo sa tinagsa ba, sa gagmayng grupo, ug sa mga tigom sa iglesia hangtod walay undang na ang pag-ampo (Buh. 2:42; Mat. 6:6; 18:19-20; Col. 4:2; 1 Tes. 5:17).

Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Nga mosanong ang mga balaan sa pagtawag sa Ginoo ug maumol nga mga mananaog aron mahimong iya-sa-panahong instrumento sa Ginoo nga mousab sa panahon (Bug. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5).

Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7

Nga magapos ang kaaway nga si Satanas, malaglag ang mga buhat sa yawa, matambog ang magsusumbong sa mga igsoon, ug ipanimalos ang mga balaan sa ilang kabatok (Mar. 3:27; 1 Juan 3:8; Bug. 12:10-11; Luc. 18:7).

Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27

Iampo nga mobukas ang tanang balaan sa tibuok nilang pagkatawo sa Ginoo aron makabuhat Siya sa sentrong buhat sa Dios—matukod sa Dios ang Iyang Kaugalingon diha ni Cristo nganhi nato ug matukod ta ngadto Niya aron matukod ang iglesia nga Lawas ni Cristo (Gal. 4:19; Efe. 3:14-21; Mat. 16:18; Efe. 2:21-22; 1 Cor. 12:27)

1 Cor. 12:12-13, 23-27

Iampo nga magkinabuhi ang mga balaan sa Cristohanong kinabuhi ug iglesiahanong kinabuhi segun sa praktikal nga mga punto kalabot sa panagsakot, nga masakot ang tanang tagsatagsa ka bahin sa Lawas ni Cristo, tanang iglesia sa mga distrito, tanang masigka-magbubuhat, ug tanang anciano tungod sa panag-ambitay ug sa pagbuhat sa tanang butang pinaagi sa krus ug sa Espiritu aron ipangalagad si Cristo alang sa Lawas, sa tumong nga mahimo tang realidad sa Lawas ni Cristo diha sa pahiuli sa Ginoo (1 Cor. 12:12-13, 23-27).

Bug. 8:1-8

Iampo nga maghalad ang mga balaan og mga pag-ampo nga kadugangan ni Cristo nga laing Manulonda og incienso aron gikan sa trono sa Dios ikaitsa ang kalayo sa matarong nga paghukom nganhi sa yuta nga mobatok sa pagkawalay-Dios ug pagkamalapason (Bug. 8:1-8).

Mat. 6:19-34

Iampo nga dili mabalaka ang mga balaan bahin sa tawhanong kinabuhi karong panahona kondili magtinguha una sa gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarong ug moalagad ra sa Dios, nga dili magtipig alang sa ilang kaugalingon og mga bahandi dinhi sa yuta (Mat. 6:19-34).

Mat. 6:1-6; Col. 3:3

Iampo nga ang mga balaan, nga katawhan sa gingharian, mga anak sa langitnong Amahan, maanaay espirituhanong kinabuhi nga motakdo sa misteryoso, natagong kinaiya sa diosnong kinabuhi, mag-ampo sa ilang langitnong Amahan sa tago, makasinatig mga sekretong pagpahimulos sa Amahan, ug makadawat og mga sekretong tubag Niya (Mat. 6:1-6; Col. 3:3).

2 Ped. 1:5:11

Iampo nga motubo sa kinabuhi ang mga balaan hangtod mahamtong aron “sa ingon niini dato ug madagayaon gyong isangkap [kanila] ang pagsulod sa walay kataposang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo” (2 Ped. 5-11).

2 Tim. 4:10; Buh. 2:40; Fil. 2:15

Iampo nga dili mahigugma sa panahon karon ang tanang balaan, ilabi na gyod ang mga batan-on ug mga bag-o, kondili maluwas hinuon gikan “ning hiwi nga kaliwatan” ug “mahimong mga anak sa Dios nga walay apan diha sa kaliwatang hiwi ug masupilon, nga nagsidlak diha nila ingog mga maghahayag diha sa kalibotan” (2 Tim. 4:10; Buh. 2:40; Fil. 2:15).

Mat. 24:40-47; Bug. 21:2; 19:7-9

Iampo nga magtukaw ug magmabuot ang mga balaan ug makasinati sa tanang gikinahanglan aron “maandam ingon sa pangasaw-onon nga gipatahom alang sa iyang bana” ug “gidapit sa panihapon sa kasal sa Cordero” (Mat. 24:40-47; Bug. 21:2; 19:7-9).

1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Juan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11

Iampo nga makasinati ang pahiuli sa Ginoo og bag-ong pagkadasig pag-usab, sa pagkadasig pag-usab nga wala pa sukad mahitabo sa kasaysayan, nga lugwa sa malamposong pagbatasan nato sa habog nga mga pinadayag sa pamatigayon sa Dios, lakip na sa Dios-tawong pagkinabuhi, malukopong pagpangatiman, ug panagsakot aron matinuod ang Lawas ni Cristo ug ang usang bag-ong tawo (1 Tim. 1:3-4; Gal. 2:20; Fil. 1:21a; Juan 21:15-17; 1 Cor. 12:24; Col. 3:10-11).

Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tito 2:13; Bug. 22:20

Nga magdali na sa pagbalik si Ginoong Jesus (Fil. 3:20; 2 Tim. 4:8; Tito 2:13; Bug. 22:20).