روز ۱۵: دعا برای بناسازی بدن مسیح

کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16

برای آنکه مقدسین در زندگی روزانه خود بر حسب روح در مسیح گام بردارند [رفتار کنند]، در همه چیز در مسیح رشد کنند، و به عنوان بدن مسیح به هم پیوسته و با هم بنا شوند (کولسیان 6:2-7؛ رومیان 4:8؛ افسسیان 15:4-16).

کولسیان 6:2-7 -پس چنانکه مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید، بطوری که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید.

رومیان 4:8 -تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه برحسب روح رفتار می کنیم.

افسسیان 15:4-16 -بلکه در محبت پیروی راستی نموده، در هرچیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح؛ که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.

در دعا ثابت قدم باشید