MODLITE SA TAKTO

Mnoho vecí si vyžaduje modlitbu cirkvi. Nižšie uvedené témy slúžia ako pomôcka na sústredené a bohaté modlitby svätých a cirkví. Nie sú mienené ako obmedzujúce alebo vyčerpávajúce, ani nie sú určené na zákonnícke prijatie. Nakoniec, je to Duch, ktorý sa prihovára za nás, v nás a skrze nás podľa Boha a Jeho vôle. Zodpovednosť príhovorcov je byť jedným duchom s Pánom a jednou mysľou s Kristom, aby uvoľnili vnútorné bremeno výrokmi inšpirovanými Duchom. Vo svetle súčasnej globálnej pandémie vytrvajme v modlitbe so silným duchom.

Mt 6:10b; Zj 11:15

Aby sa posvätilo meno Otca (Mt 6:9b), prišlo Jeho kráľovstvo (Mt 6:10a; Zj 11:15) a Jeho vôľa sa vykonala na zemi (Mt 6:10b).

Ef 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; Zj 19:7

Aby sa naplnilo Božie dobré zaľúbenie, uskutočnil sa Jeho zámer a vykonávala sa Jeho ekonómia (Ef 1:9-10), aby Boh mohol mať cirkev ako Kristovo vybudované Telo a dospelého nového človeka, ktorý Ho má vyjadriť (v. 23; 4:13, 16), a ako Kristova pripravená nevesta Ho uspokojila v láske (5:27; Zj 19:7).

Dan 4:14; Zj 1:5; Prís 21:1; Dan 2:21

Aby Boh v Kristovi vládol všetkým svetovým udalostiam (Dan 4:17; Zj 1:5), obracal srdcia kráľov, aby konali Jeho vôľu (Prís 21:1) a aby ustanovoval a zosadzoval vodcov, ako to uzná za vhodné (Dan 2:21).

1Tim 2:2

Aby ľudia vo vysokom postavení mali múdrosť na plnenie svojich povinností a vládli spravodlivo podľa Boha, aby cirkev mohla pokračovať v pokoji a mieri (1Tim 2:2).

Sk 17:26-27; Flp 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Zj 19:7

Modlite sa za záverečný Boží pohyb po celej zemi, aby sa získali ľudia, ktorí budú poznať nádherného, všetko zahŕňajúceho Krista, ktorého budú zakúšať ako svoj život a budú Ním žiť a ktorí budú premenení a zbudovaní, aby sa stali Jeho Telom a napokon Jeho pripravenou nevestou pre Jeho návrat (Sk 17:26-27; Flp 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Zj 19:7).

Zj 6:1-2; Rim 2:4; Sk 26:20; Mk 1:15; 1Tim 2:4a

Aby behal biely kôň evanjelia a aby trpezlivý Boh viedol ľudí k pokániu, obrátili sa k Nemu a uverili evanjeliu podľa Jeho túžby, aby boli spasení všetci ľudia (Zj 6:1-2; Rim 2:4; Sk 26:20; Mk 1:15; 1Tim 2:4a).

1Pt 4:12-14; 5:9-10

Aby Boh všetkej milosti potešil, zdokonalil a upevňoval bratov a sestry po celej zemi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní, utláčaní a trpia núdzou a skúškami (1Pt 4:12-14; 5:9-10).

Ef 5:14b; Jk 5:19; Ga 6:1

Aby sa driemajúci veriaci oživili, vzdorovití kresťania sa obnovili a aby sa svätí, ktorí odpadli, navrátili k Pánovi a k spoločenstvu cirkvi (Ef 5:14b; Jk 5:19; Ga 6:1).

Sk 9:2, Sk 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24

Aby rozptýlení veriaci uvideli nebeskú víziu Božieho večného zámeru, aby sa vo svojich duchoch prebudili na hľadanie hlbších vecí Krista a Božieho budovania, a aby sa vydali na cestu Božej novozákonnej ekonómie (Sk 9:2, Sk 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24).

Rim 15:6; Kol 3:10-11

Aby všetky miestne cirkvi boli v silnej jednomyseľnosti, oslavujúc nášho Boha a Jeho Krista jednými ústami, aby sa prejavila skutočnosť jedného nového človeka (Rim 15:6; Kol 3:10-11).

Sk 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Zj 1:9

Aby Pán vo Svojej obnove v každej krajine posilňoval, udržiaval a dal prosperovať cirkvi ako Ježišovmu svedectvu (Sk 16:5; Ef 1:19; Kol 1:11; Zj 1:9).

Sk 20:28; 1Pt 5:2; Heb 13:17

Aby Pán zaopatroval spolupracovníkov a vedúcich bratov a dával im múdrosť sa pastiersky postarať o Jeho ľud v týchto dňoch (Sk 20:28; 1Pt 5:2; Heb 13:17).

1Tes 5:22-23; Rim 12:2, 4-5

Aby sa svätí zachovali a posväcovali vo svojej trojzložkovej bytosti, aby sa oddelili pre Boha od bežných a hriešnych vecí (1Tes 5:22-23) a neboli pripodobnení tomuto veku, ale boli premenení a mohli dokázať vôľu Božiu tým, že budú žiť životom Tela (Rim 12:2, 4 – 5).

Kol 1:12; Ef 3:8, 17-18

Aby sa svätí úplne zmocnili svojho prideleného podielu všezahŕňajúceho, rozsiahleho Krista tým, že sa posilnia mocou skrze Ducha na svojom vnútornom človeku, aby si Kristus učinil Svoj domov v ich srdciach (Kol 1:12; Ef 3:8, 17 - 18).

Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16

Aby svätí chodili v Kristovi duchom v ich každodennom živote, aby vo všetkom rástli v Krista a boli spolu spojení a vybudovaní ako Telo Kristovo (Kol 2:6-7; Rim 8:4; Ef 4:15-16).

Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1Kor 14:26; Ef 4:12, 16

Aby svätí použili súčasné okolnosti na rozvoj cirkevného života, ktorý je vitálnejší, silnejší, plodnejší a viac v súlade s Bohom predpísanou cestou, prostredníctvom uvoľnenia organickej funkcie každého svätého (Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1Kor 14:26; Ef 4:12, 16).

Rim 15:16; 2Tim 4:2; Sk 10:24

Aby boli všetci svätí posilnení ako konajúci kňazi evanjelia, ktorí kážu Slovo vhod i nevhod svojim príbuzným, priateľom, kolegom a ľuďom, s ktorými sa stretávajú, aby ich získali a priniesli ako posvätenú obeť Bohu (Rim 15:16; 2Tim 4:2; Sk 10:24).

Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1Tes 5:17

Aby svätí vytrvalo zostávali v modlitbách a aby sa ich modlitebný život budoval osobne, v malých skupinách a na cirkevných stretnutiach, dokiaľ nebude nepretržitá modlitba (Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Kol 4:2; 1Tes 5:17).

Zj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5, 10-11; 14:1-5

Aby svätí reagovali na Pánovo povolanie, boli zostavení ako víťazi, aby boli dispenzačným nástrojom, ktorý Pán použije pri zmene obdobia (Zj 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:5) , 10 – 11; 14:1-5).

Mk 3:27; 1Jn 3:8; Zj 12:10-11; Lk 18:7

Aby bol nepriateľ zviazaný, aby boli zničené diela diabla, aby bol zničený žalobca bratov a aby boli pomstení svätí od protivníka (Mk 3:27; 1Jn 3:8; Zj 12:10-11; Lk 18:7).

Gal 4:19; EF 3:14-21; Mt 16:18; EF 2:21-22; 1Kor 12:27

Aby všetci svätí otvorili celú svoju bytosť Pánovi, aby mohol vykonávať ústredné Božie dielo - tj. aby sa Boh v Kristovi zabudovával do nás a nás zabudovával do Seba pre vybudovanie Cirkvi ako Tela Kristovho (Gal 4:19; Ef 3:14-21; Mt 16:18; Ef 2:21-22; 1Kor 12:27).

1Kor 12:12-13, 23-27

Aby svätí žili kresťanským životom a cirkevným životom podľa praktických bodov týkajúcich sa zmiešavania, aby sa zmiešali všetky jednotlivé údy Kristovho Tela, všetky cirkvi v jednotlivých oblastiach, všetci spolupracovníci a všetci starší prostredníctvom spoločenstva a to, že budú robiť všetko prostredníctvom kríža a Duchom, aby vysluhovali Krista pre Telo, s cieľom, aby v Pánovej obnove nastala skutočnosť Tela Kristovho (1Kor 12:12-13, 23-27).

Zj 8:1-8

Aby svätí prinášali modlitby, ku ktorým Kristus ako iný Anjel môže pridať kadidlo, aby bol z Božieho trónu uvrhnutý na zem oheň spravodlivého súdu, ktorý sa vysporiada s bezbožnosťou a bezzákonnosťou (Zj 8:1-8).

Mt 6:19-34

Aby si svätí v tejto dobe nerobili starosti o ľudský život, ale najprv hľadali kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a slúžili iba Bohu a nehromadili si poklady na zemi (Mt 6:19-34).

Mt 6:1-6; Kol 3:3

Aby svätí ako ľudia kráľovstva, deti nebeského Otca, mali duchovný život, ktorý zodpovedá tajomnej, skrytej povahe božského života, a modlili sa k svojmu nebeskému Otcovi v skrytosti, zakúšali skryté potešenie z Otca a dostávali od Neho skryté odpovede (Mt 6:1-6; Kol 3:3).

2Pt 1:5-11

Aby svätí rástli v živote ku zrelosti, aby im bol "bohato poskytnutý vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista" (2Pt 1:5-11).

2Tim 4:10; Sk 2:40; Flp 2:15

Aby všetci svätí, a najmä mladí a noví, nemilovali prítomný vek, ale boli zachránení z "tohto prevráteného pokolenia" a boli "bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javia ako jasné hviezdy vo vesmíre." (2Tim 4:10; Sk 2:40; Flp 2:15).

Mt 24:40-47; Zj 21:2; 19:7-9

Aby svätí boli bdelí a rozumní a zakúšali všetko, čo je potrebné, aby boli "pripravení ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha" a aby boli "povolaní na Baránkovu svadobnú hostinu" (Mt 24:40-47; Zj 21:2; 19:7-9).

1Tim 1:3-4; Ga 2:19b-20; Flp 1:21a; J 21:15-17; 1Kor 12:24; Kol 3:10-11

Aby Pánova obnova zažila nové oživenie, oživenie, aké doteraz v dejinách nenastalo a ktoré bude výsledkom úspešného praktizovania vysokého vrcholu zjavenia Božej ekonómie, vrátane bohoľudského žitia, všeobecného pastierstva a zmiešavania pre skutočnosť Tela Kristovho a jedného nového človeka (1Tim 1:3-4; Ga 2:19b-20; Flp 1:21a; J 21:15-17; 1Kor 12:24; Kol 3:10-11).

Flp 3:20; 2Tim 4:8; Tít 2:13; Zj 22:20

Aby sa Pán Ježiš rýchlo vrátil (Flp 3:20; 2Tim 4:8; Tít 2:13; Zj 22:20).