MODLETE SE TAKHLE

Mnoho věcí vyžaduje modlitbu církve. Níže uvedené body k modlitbě jsou nabízeny jako pomůcka k zaměření a obohacení modliteb svatých a místních církví. Nejsou zamýšleny jako omezující nebo vyčerpávající, ani nejsou zamýšleny jako něco, co se musí zákonicky dodržovat. Nakonec je to Duch, který se přimlouvá za nás, v nás a skrze nás podle Boha a Jeho vůle. Zodpovědností přímluvců je být jeden duch s Pánem a jedné mysli s Kristem, aby složili vnitřní břemeno slovy, která jsou inspirována Duchem. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii vytrvejme v modlitbě se silným duchem.

Mt 6:10b; Zj 11:15

Aby bylo posvěceno Otcovo jméno (Mt 6,9b), aby přišlo Jeho království (Mt 6,10a; Zj 11,15) a aby se na zemi stala Jeho vůle (Mt 6,10b).

Ef 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; Zj 19:7

Aby se naplnilo Boží zalíbení, aby se dokonal Jeho záměr a aby se uskutečnila Jeho ekonomie (Ef 1,9-10), aby mohl mít církev jako vybudované Tělo Kristovo a dospělého nového člověka, který Ho bude vyjadřovat (v. 23; 4,13.16) a jako připravenou Kristovu nevěstu, která Ho uspokojí v lásce (5,27; Zj 19,7).

Dan 4:14; Zj 1:5; Přís 21:1; Dan 2:21

Aby Bůh v Kristu vládl nad všemi světovými záležitostmi (Da 4,17; Zj 1,5), aby nakláněl srdce králů k činění Jeho vůle (Př 21,1) a aby ustanovoval a sesazoval vůdce, jak uzná za vhodné (Da 2,21).

1Tim 2:2

Aby lidé ve vysokém postavení měli moudrost k plnění svých povinností a vládli spravedlivě podle Boha, aby církev mohla pokračovat v pokoji a míru (1Tm 2,2).

Acts 17:26-27; Phil. 1:21a; Rom. 12:2; Eph. 4:16; Rev. 19:7

Aby se uskutečnil konečný Boží pohyb po celé zemi za účelem získání lidí, kteří budou znát nádherného, všezahrnujícího Krista, kteří Ho budou zakoušet jako svůj život a žít Krista a kteří budou proměňováni a budováni jako Jeho Tělo, a nakonec jako Jeho nevěsta připravená na Jeho návrat (Sk 17,26-27; Fp 1,21a; Ř 12,2; Ef 4,16; Zj 19,7).

Zj 6:1-2; Řim 2:4; Sk 26:20; Mk 1:15; 1Tim 2:4a

Aby běžel bílý kůň evangelia a aby trpělivý Bůh vedl lidi k pokání, aby se lidé obraceli k Němu a uvěřili evangeliu podle Jeho touhy, aby všichni lidé byli zachráněni (Zj 6,1-2; Ř 2,4; Sk 26,20; Mk 1,15; 1Tm 2,4a).

1Pt 4:12-14; 5:9-10

Aby Bůh veškeré milosti potěšoval, zdokonaloval a upevňoval bratry a sestry po celém světě, zejména ty, kteří jsou pronásledováni, utiskováni a trpí strádáním a zkouškami (1Pt 4,12-14; 5,9-10).

Ef 5:14; Jk 5:19; Ga 6:1

Aby dřímající věřící byli oživeni, vzdorovití křesťané obnoveni a aby se odpadlí svatí navrátili k Pánu a do společenství církve (Ef 5,14; Jk 5,19; Ga 6,1).

Sk 9:2, Sk 26:19; Ezd 1:5; Ez 36:24

Aby rozptýlení věřící uviděli nebeskou vizi Božího věčného záměru, aby byli probuzeni ve svém duchu k hledání hlubších věcí ohledně Krista a Boží stavby a aby se ubírali cestou Boží novozákonní ekonomie (Sk 9,2; Sk 26,19; Ezd 1,5; Ez 36,24).

Řim 15:6; Kol 3:10-11

Aby všechny místní církve byli v silné jednomyslnosti a oslavovaly našeho Boha a Jeho Krista jedněmi ústy, aby se projevila skutečnost jednoho nového člověka (Ř 15,6; Ko 3,10-11).

Sk 16:5; Ef 1:19; Ko 1:11; Zj 1:9

Aby Pán ve své obnově v každé zemi posiloval, udržoval a nechal prospívat místní církve jako Ježíšovo svědectví (Sk 16,5; Ef 1,19; Ko 1,11; Zj 1,9).

Sk 20:28; 1Pt 5:2; He 13:17

Aby Pán zaopatřoval spolupracovníky a vedoucí bratry a dával jim moudrost k pastýřskému vedení svého lidu v těchto dnech (Sk 20,28; 1Pt 5,2; He 13,17).

1Te 5:22-23; Ř 12:2, 4-5

Aby svatí byli zachováni a posvěceni ve své třísložkové bytosti, aby byli odděleni pro Boha od obyčejných a hříšných věcí (1Te 5,22-23), aby se nepřipodobňovali tomuto věku, ale byli proměňováni a mohli osvědčit Boží vůli tím, že budou žít životem Těla (Ř 12,2.4-5).

Ko 1:12; Ef 3:8, 17-18

Aby se svatí plně zmocnili svého podílu všezahrnujícího, rozsáhlého Krista tím, že budou posíleni mocí skrze Ducha na svém vnitřním člověku, aby si Kristus činil domov v jejich srdcích (Ko 1,12; Ef 3,8.17-18).

Ko 2:6-7; Ř 8:4; Ef 4:15-16

Aby svatí ve svém každodenním životě chodili duchem v Kristu, aby ve všem rostli v Krista a aby byli spolu spojeni a budováni jako Tělo Kristovo (Ko 2,6-7; Ř 8,4; Ef 4,15-16).

Sk 2:46-47; 1Pt 4:10; 1K 14:26; Ef 4:12, 16

Aby svatí použili současné okolnosti k rozvíjení církevního života, který je vitálnější, silnější, plodnější a více v souladu s Bohem určenou cestou, skrze uvolnění organické funkce každého svatého (Sk 2,46-47; 1Pt 4,10; 1K 14,26; Ef 4,12.16).

Ř 15:16; 2Tm 4:2; Sk 10:24

Aby všichni svatí byli posíleni jako konající kněží evangelia, kteří hlásají Slovo vhod či nevhod svým příbuzným, přátelům, kolegům a lidem, se kterými se setkávají, aby je získali a přinesli jako posvěcenou oběť Bohu (Ř 15,16; 2Tm 4,2; Sk 10,24).

Sk 2:42; Mt 6:6; 18:19-20; Ko 4:2; 1Te 5:17

Aby svatí vytrvale zůstávali v modlitbě a aby byl jejich modlitební život budován osobně, ve skupinkách a na církevních setkáních, dokud modlitba nebude ustavičná (Sk 2,42; Mt 6,6; 18,19-20; Ko 4,2; 1Te 5,17).

Zj 2:7.11.17.26; 3:5.12.21; 12:5.10-11; 14:1-5

Aby svatí zareagovali na Pánovo volání, byli ustaveni jako vítězové a stali se dispenzačním nástrojem, který Pán použije ke změně věku (Zj 2,7.11.17.26; 3,5.12.21; 12,5.10-11; 14,1-5).

Mk 3:27; 1J 3:8; Zj 12:10-11; L 18:7

Aby byl spoután nepřítel, Satan, aby byly zmařeny skutky Ďáblovy, aby byl svržen žalobce bratří a aby svatí byli pomstěni proti svému odpůrci (Mk 3,27; 1J 3,8; Zj 12,10-11; L 18,7).

Ga 4,19; Ef 3,14-21; Mt 16,18; Ef 2,21-22; 1K 12,27

Aby všichni svatí otevřeli celou svou bytost Pánu, aby mohl vykonávat ústřední Boží dílo – tj. aby se Bůh v Kristu zabudovával do nás a nás zabudovával do Sebe pro vybudování církve jako Těla Kristova (Ga 4,19; Ef 3,14-21; Mt 16,18; Ef 2,21-22; 1K 12,27).

1K 12,12-13.23-27

Aby svatí žili křesťanským životem a církevním životem podle praktických bodů týkajících se mísení, aby se mísily všechny jednotlivé údy Těla Kristova, všechny církve v oblastech, všichni spolupracovníci a všichni starší skrze společenství a to, že budou dělat všechno skrze kříž a Duchem, aby předávali Krista pro Tělo, s cílem, aby v Pánově obnově nastala skutečnost Těla Kristova (1K 12,12-13.23-27).

Zj 8,1-8

Aby svatí přinášeli modlitby, ke kterým Kristus jako jiný Anděl může přidat kadidlo, aby byl z Božího trůnu uvržen na zem oheň spravedlivého soudu, který se vypořádá s bezbožností a bezzákonností (Zj 8,1-8).

Mt 6,19-34

Aby si svatí v této době nedělali starosti o lidský život, ale nejprve hledali Boží království a Jeho spravedlnost a sloužili pouze Bohu a nehromadili si poklady na zemi (Mt 6,19-34).

Mt 6,1-6; Ko 3,3

Aby svatí jako lidé království, děti nebeského Otce, měli duchovní život, která odpovídá tajemné, skryté povaze božského života, a modlili se ke svému nebeskému Otci ve skrytu, zakoušeli skryté potěšení z Otce a dostávali od Něj skryté odpovědi (Mt 6,1-6; Ko 3,3).

2Pt 1,5-11

Aby svatí rostli v životě ke zralosti, aby jim byl „bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista“ (2Pt 1,5-11).

2Tm 4,10; Sk 2,40; Fp 2,15

Aby všichni svatí, a zejména mladí a noví, nemilovali přítomný věk, ale byli zachráněni z „tohoto zvráceného pokolení“ a byli „Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž září jako světla ve světě“ (2Tm 4,10; Sk 2,40; Fp 2,15).

Mt 24,40-47; Zj 21,2; 19,7-9

Aby svatí byli bdělí a rozumní a zakoušeli vše, co je potřeba, aby byli „připravení jako nevěsta ozdobená pro svého muže“ a aby byli „pozváni k Beránkově svatební hostině“ (Mt 24,40-47; Zj 21,2; 19,7-9).

1Tm 1,3-4; Ga 2,19b-20; Fp 1,21a; J 21,15-17; 1K 12,24; Ko 3,10-11

Aby Pánova obnova zažila nové oživení, oživení, které dosud v dějinách nenastalo a které bude výsledkem úspěšné praxe vrcholů zjevení Boží ekonomie, včetně boholidského žití, všeobecného pastýřství a mísení za účelem skutečnosti Těla Kristova a jednoho nového člověka (1Tm 1,3-4; Ga 2,19b-20; Fp 1,21a; J 21,15-17; 1K 12,24; Ko 3,10-11).

Fp 3:20; 2Tm 4:8; Tt 2:13; Zj 22:20

Aby se Pán Ježíš brzy vrátil (Fp 3,20; 2Tm 4,8; Tt 2,13; Zj 22,20).