روز ۹: دعا برای ایمانداران پراکنده شده

اعمال 2:9، اعمال 19:26؛ عزرا 5:1؛ حزقیال 24:36

برای آنکه ایماندارانِ پراکنده شده بینش آسمانی از مقصود جاودان خدا را ببینند، تا در روح خود برانگیخته شوند و امور عمیق مسیح و بنای خدا را بجویند و راه اقتصاد عهد جدید خدا را برگزینند (اعمال 2:9، اعمال 19:26؛ عزرا 5:1؛ حزقیال 24:36).

اعمال 2:9 -و از او نامه ها خواست به سوی کنایسی که در دمشق بود تا اگر کسی را از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیابد، ایشان را بند برنهاده، به اورشلیم بیاورد.

اعمال 19:26 -آن وقت ای اغریپاس پادشاه، رویای آسمانی را نافرمانی نورزیدم.

عزرا 5:1 -پس روسای آبای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان با همه کسانی که خدا روح ایشان را برانگیزانیده بود برخاسته، روانه شدند تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا نمایند.

حزقیال 24:36 -و شما را از میان امتها می گیرم واز جمیع کشورها جمع می کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد.

در دعا ثابت قدم باشید