متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3

دعا کنید برای آنکه مقدسین، به عنوان مردمِ پادشاهی، فرزندان پدر آسمانی، دارای یک زندگی روحانی بر طبق ذات اسرار آمیز و نهانِ حیاتِ الهی باشند، تا در نهان، نزد پدر آسمانی خود دعا کنند، مسرت هایی مخفی از پدر تجربه نمایند، و پاسخ هایی مخفی از او دریافت کنند (متی 6: 1-6؛ کولسیان 3: 3).

متی 6: 1-6– زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است، اجری ندارید. پس چون صدقه دهی، پیش خود کرنا منواز چنانکه ریاکاران در کنایس و بازارها می کنند، تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما می گویم اجر خود را یافتهاند. بلکه تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده، نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما می گویم اجر خود را تحصیل نموده اند. لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.

کولسیان 3: 3– زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.

در دعا ثابت قدم باشید