روز ۴: دعا برای افراد در رأس قدرت

اول تیموتائوس 2:2

برای افراد در رأس قدرت که جهت اجرای مسئولیت خود حکمت داشته باشند و با عدالت مطابق خدا حکومت کنند تا کلیسا بتواند در صلح و آرامش ادامه دهد (اول تیموتائوس 2:2).

اول تیموتائوس 2:2 -«به جهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم.»

در دعا ثابت قدم باشید