روز ۱٨: دعا برای ادامه دادن دعا با مداومت

اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5

برای آنکه مقدسین با مداومت به دعا کردن ادامه دهند و برای آنکه زندگی دعایی آنها به طور شخصی، در گروههای کوچک و در جلسات کلیسایی بنا شود تا جایی که دعا بدون وقفه باشد (اعمال 42:2؛ متی 6:6؛ 19:18-20؛ کولسیان 2:4؛ اول تسالونیکیان 17:5).

اعمال 42:2 -و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند.

متی 6:6 -لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود راکه در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.

متی 19:18-20 -باز به شما می گویم هر گاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند، هرآینه ازجانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا درمیان ایشان حاضرم.

کولسیان 2:4 -در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید.

در دعا ثابت قدم باشید