روز ۱٧: دعا برای مقدسین که کاهنان خدمتگزار باشند

رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10

برای آنکه تمام مقدسین به عنوان کاهنان خدمتگزار انجیل که کلام را در هر فرصتی به بستگان، دوستان، همکاران خود و مردمی که ملاقات می کنند، بشارت دهند تا آنها را کسب کنند و به عنوان یک هدیه قربانىِ تقدیس شده به خدا تقدیم نمایند (رومیان 16:15؛ دوم تیموتائوس 2:4؛ اعمال 24:10).

رومیان 16:15 -تا خادم عیسی مسیح شوم برای امت ها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امت ها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس.

دوم تیموتائوس 2:4 -و گوش های خود را از راستی برگردانیده، به سوی افسانه ها خواهند گرایید.

اعمال 24:10 -روز دیگر وارد قیصریه شدند و کرنیلیوس خویشان و دوستان خاص خود را خوانده، انتظار ایشان می کشید.

در دعا ثابت قدم باشید