روز ۲: دعا برای انسان نو و عروس

افسسیان ۹:۱-۱۰، ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶؛ ۵ :۲۷؛ مکاشفه ۱۹ :۷

برای تحقق خشنودی خدا، به انجام رساندن مقصود او و اجرای اقتصاد او (افسسیان ۹:۱-۱۰)، تا او بتواند کلیسا را به عنوان بدن بناشده مسیح و یک انسان نوینِ کاملاً رشدیافته برای ابراز خود (آ. ۲۳ ،۴ :۱۳ ،۱۶)، و به عنوان عروسِ آماده شدۀ مسیح برای خشنودی او در عشق (۵ :۲۷، مکاشفه ۱۹ :۷)، داشته باشد.

افسسیان 9:1-10 -«چونکه سر اراده خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود، برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، درمسیح جمع کند، یعنی در او.»

افسسیان 23:1 -«که بدن اوست یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد.»

افسسیان 13:4-«تا همه به یگانگی ایمان ومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پری مسیح برسیم.»

افسسیان 16:4 -«که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هرعضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت.»

افسسیان 27:5 -«تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تامقدس و بی عیب باشد.»

مکاشفه 7:19 -«شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است.»

در دعا ثابت قدم باشید