دوم پطرس 1: 5-11

دعا کنید برای آنکه مقدسین در حیات به سوی بلوغ رشد کنند زیرا «این چنین، دخول در ملکوت جاودانِ خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح به دولتمندی [به آنها] داده خواهد شد» (دوم پطرس 1: 5-11).

دوم پطرس 1: 5-11– و به همین جهت، کمال سعی نموده، درایمان خود فضیلت پیدا نمایید و در فضیلت، علم و در علم، عفت و در عفت، صبر و در صبر، دینداری [خدا مانندی] و در دینداری [خدا مانندی]، محبت برادران و درمحبت برادران، محبت را. زیرا هرگاه اینها درشما یافت شود و بیفزاید، شما را نمی گذارد که درمعرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بیثمربوده باشید. زیرا هرکه اینها را ندارد، کور و کوتاه نظر است و تطیهر گناهان گذشته خود را فراموش کرده است. لهذا ای برادران بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید زیرا اگرچنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. وهمچنین دخول در ملکوت جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد.

در دعا ثابت قدم باشید