غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین تمام وجود خود را به خداوند باز کنند تا او بتواند کار مرکزیِ خدا را به اجرا گذارد – خدا در مسیح، برای بناسازی کلیسا به عنوان بدن مسیح، خودش را درون ما بنا سازد و ما را درون خودش بنا سازد (غلاطیان 4: 19؛ افسسیان 3: 14-21؛ متی 16: 18؛ افسسیان 2: 21-22؛ اول قرنتیان 12: 27).

غلاطیان 4: 19– ای فرزندان من که برای شما باز درد زه [زایمان] دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود [شکل گیرد].

افسسیان 3: 16-17، 19ب– که به حسب دولت جلال خود به شماعطا کند که در انسان باطنی خود از روح او قوت گیرید، تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود... تا پر شوید تا تمامیِ پُری خدا.

متی 16: 18– و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت.

افسسیان 2: 21-22– که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده، به هیکل [معبد] مقدس در خداوند نمو می کند. و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح، مسکن خدا شوید.

اول قرنتیان 12: 27– اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می باشید.

در دعا ثابت قدم باشید