اول تیموتائوس 1: 3-4؛ غلاطیان 2: 20؛ فیلیپیان 1: 21آ.، یوحنا 21: 15-17؛ اول قرنتیان 12: 24؛ کولسیان 3: 10-11

دعا کنید برای آنکه بازیابی خداوند احیای نوینی را تجربه کند، احیایی که تا به حال در تاریخ رخ نداده است، که نتیجۀ اجرای موفقیت آمیزِ اوجِ مکاشفاتِ الهی از اقتصاد خداست، از جمله زندگی خدا-انسان گونه، شبانی جهانی، و یکپارچگی برای واقعیت بدن مسیح و آن یک انسان نو (اول تیموتائوس 1: 3-4؛ غلاطیان 2: 20؛ فیلیپیان 1: 21آ.، یوحنا 21: 15-17؛ اول قرنتیان 12: 24؛ کولسیان 3: 10-11).

اول تیموتائوس 1: 3-4– چنانکه هنگامی که عازم مکادونیه بودم، به شما التماس نمودم که در افسس بمانی تا بعضی را امر کنی که تعلیمی دیگر ندهند، و افسانه ها ونسب نامه های نامتناهی را اصغا ننمایند که اینها مباحثات را نه آن تعمیر الهی [اقتصاد خدا] را که در ایمان است پدید می آورد. '

غلاطیان 2: 20– با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. و زندگانی که الحال در جسم می کنم، به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.

فیلیپیان 21:1آ -«زیرا که مرا زیستن مسیح است»

یوحنا 21: 15-17– و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت: «ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟» بدو گفت: «بلی خداوندا، تو میدانی که تو را دوست می دارم.» بدو گفت: «بره های مرا خوراک بده.» باز در ثانی به او گفت: «ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟» به او گفت: «بلی خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم.» بدو گفت: «گوسفندان مرا شبانی کن.» مرتبه سوم بدو گفت: «ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست می داری؟» پطرس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت «مرا دوست می داری؟» پس به اوگفت: «خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی. تو می دانی که تو را دوست می دارم.» عیسی بدو گفت: «گوسفندان مرا خوراک ده.»

اول قرنتیان 12: 24– لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد.

کولسیان 3: 10-11– و انسان نو را پوشیده اید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه می شود، که در آن نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است.

در دعا ثابت قدم باشید