روز ۳: دعا برای امور جهان

دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1 ، امثال سلیمان 1:21 ، دانیال 21:2

برای حکم راندن خدا در مسیح بر همه امور دنیا (دانیال 17:4 ، مکاشفه 5:1)، تا قلب پادشاهان را در جهت انجام اراده خود برگرداند (امثال سلیمان 1:21)، و رهبران را به صلاحدید خود عزل و نصب کند (دانیال 21:2).

دانیال 17:4 -«این امر از فرمان پاسبانان شده و این حکم از کلام مقدسین گردیده است تا زندگان بدانند که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند و آن را به هر که می خواهد می دهد و پست ترین مردمان را بر آن نصب می نماید.»

مکاشفه 5:1 -«و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. مر او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست،»

امثال 1:21 -«دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد برمی گرداند.»

دانیال 21:2 -«و او وقت ها و زمان ها را تبدیل میکند. پادشاهان رامعزول می نماید و پادشاهان را نصب می کند. حکمت را به حکیمان می بخشد و فطانت پیشه گان را تعلیم می دهد.»

در دعا ثابت قدم باشید