روز ۷: دعا برای افراد تحت جفا، ظلم و رنج

اول پطرس 12:4-14؛ 9:5-10

برای آنکه خدای همه فیض ها، برادران و خواهران را در سرتاسرجهان، تسلی داده، بی عیب و استوار سازد، به ویژه کسانی را که تحت جفا و ظلم هستند، و از محرومیت و مصیبت رنج می برند (اول پطرس 12:4-14؛ 9:5-10).

اول پطرس 12:4-14 -ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و بجهت امتحان شما می آید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. بلکه بقدری که شریک زحمات مسیح هستید، خشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. اگر بخاطر نام مسیح رسوایی می کشید، خوشا به حال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد.

اول پطرس 9:5-10 -پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستیدکه همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند، می آید. و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده، است، شما را بعداز کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

در دعا ثابت قدم باشید