متی 24: 40-47؛ مکاشفه 21: 2؛ 19: 7-9

دعا کنید برای آنکه همۀ مقدسین بیدار و دانا باشند و هرآنچه بدان نیاز است را تجربه کنند تا «چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است، حاضر [شوند]» و «به بزم نکاه [ضیافت عروسی] آن برّه دعوت [شوند]» (متی 24: 40-47؛ مکاشفه 21: 2؛ 19: 7-9).

متی 24: 40-42– آنگاه دو نفری که در مزرعه ای می باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده شود. و دو زن که دستاس می کنند، یکی گرفته و دیگری رها شود. پس بیدار باشید زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می آید.

متی 24: 45-47– پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟ خوشابحال آن غلامی که چون آقایش آید، او را در چنین کار مشغول یابد. هرآینه به شما می گویم که او را بر تمام مایملک خود خواهد گماشت.

مکاشفه 21: 2– 'و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا ازآسمان نازل میشود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. '

مکاشفه 19: 7، 9– شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است. و مرا گفت: «بنویس: خوشابحال آنانی که به بزم نکاح [ضیافت عروسی] بره دعوت شده اند.» و نیز مرا گفت که «این است کلام راست خدا.»

در دعا ثابت قدم باشید