روز ۱٢: دعا برای برادران همکار و ارشد

اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13

برای آنکه خداوند همکاران و برادران ارشد را تأمین کرده و به آنها حکمت عطا کند تا مردمِ او را در این روزها رو به جلو هدایت و شبانی کنند (اعمال 28:20؛ اول پطرس 2:5؛ عبرانیان 17:13).

اعمال 28:20 -پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

اول پطرس 2:5 -گله خدا را که در میان شماست بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی ونه به جهت سود قبیح بلکه به رغبت؛

عبرانیان 17:13 -مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیراکه ایشان پاسبانی جان های شما را می کنند، چونکه حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله به جا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست.

در دعا ثابت قدم باشید