فیلیپیان 20:3؛ دوم تیموتائوس 8:4؛ تیتوس 13:2؛ مکاشفه 20:22

برای اینکه خداوند عیسی زود بازگردد (فیلیپیان 20:3؛ دوم تیموتائوس 8:4؛ تیتوس 13:2؛ مکاشفه 20:22).

فیلیپیان 20:3 -—For our commonwealth exists in the heavens, from which also we eagerly await a Savior, the Lord Jesus Christ.

دوم تیموتائوس 8:4 -بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می دارند.

تیطوس 13:2 -و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح را انتظار کشیم،

مکاشفه 20:22 -او که بر این امور شاهد است، می گوید: «بلی، به زودی می آیم!» آمین. بیا، ای خداوند عیسی!