روز ۱ : دعا بر طبق متی ۶

متی ۶ :۹-۱۰؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵

برای تقدیس نام پدر (متی ۶ :۹ب)، برای آمدن پادشاهی او (متی ۶ :۱۰آ؛ مکاشفه ۱۱ :۱۵)؛ و برای انجام شدن اراده او بر روی زمین (متی ۶ :۱۰ب).

متی 9:6 -«پس شما به اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.»

مکاشفه 15:11 -«و فرشتهای بنواخت که ناگاه صداهای بلنددر آسمان واقع شد که میگفتند: «سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالابادحکمرانی خواهد کرد.»

متی 10:6 -«ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.»

در دعا ثابت قدم باشید