متی 6: 19-34

دعا کنید برای آنکه مقدسین درباره زندگی انسانی در زمان کنونی نگران نباشند، بلکه نخست جویای پادشاهیِ خدا و عدالت او باشند، تنها خدا را خدمت کنند و گنجها برای خود بر زمین نیندوزند (متی 6: 19-34).

متی 6: 19-34– گنجها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و جایی که دزدان نقب می زنند و دزدی می نمایند. بلکه گنجها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان نمی رساند و جایی که دزدان نقب نمی زنند و دزدی نمی کنند. زیرا هرجا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

متی 6: 24-25– هیچکس دو آقا [ارباب] را خدمت نمی تواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت، و یا به یکی می چسبد و دیگر را حقیر می شمارد. محال است که خدا و ممونا [مال و منار] را خدمت کنید. بنابراین به شما می گویم، از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان، از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟

متی 6: 31، 33– پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. '

در دعا ثابت قدم باشید