مکاشفه 8: 1-8

دعا کنید برای آنکه مقدسین دعاهایی اهدا کنند که مسیح به عنوان آن فرشته ای دیگر، بتواند به دعاها بخور بیفزاید تا آتشِ داوریِ عادلانه خدا بتواند از تخت خدا، برای رسیدگی به خدانشناسی و بی قانونی، بر روی زمین افکنده شود (مکاشفه 8: 1-8).

مکاشفه 8: 1-8– و چون مهر هفتم را گشود، خاموشی قریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد. و دیدم هفت فرشته را که در حضور خدا ایستاده اند که به ایشان هفت کرنا داده شد. و فرشته ای دیگر آمده، نزد مذبح بایستاد با مجمری طلا و بخور بسیار بدو داده شد تا آن را به دعاهای جمیع مقدسین، بر مذبح طلا که پیش تخت است بدهد، و دود بخور، از دست فرشته با دعاهای مقدسین در حضور خدا بالا رفت. پس آن فرشته مجمر را گرفته، از آتش مذبح آن را پر کرد و به سوی زمین انداخت و صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث گردید. و هفت فرشته ای که هفت کرنا را داشتند خود را مستعد نواختن نمودند و چون اولی بنواخت تگرگ و آتش با خون آمیخته شده، واقع گردید و به سوی زمین ریخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد. و فرشته دوم بنواخت که ناگاه مثال کوهی بزرگ، به آتش افروخته شده، به دریا افکنده شد و ثلث دریا خون گردید.

در دعا ثابت قدم باشید