6. DEŇ: MODLITBA ZA EVANJELIUM

Zj 6:1-2; Rim 2:4; Sk 26:20; Mk 1:15; 1Tim 2:4a

Aby behal biely kôň evanjelia a aby trpezlivý Boh viedol ľudí k pokániu, obrátili sa k Nemu a uverili evanjeliu podľa Jeho túžby, aby boli spasení všetci ľudia (Zj 6:1-2; Rim 2:4; Sk 26:20; Mk 1:15; 1Tim 2:4a).

Zj 6:1-2—Videl som: Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: Poď! I pozrel som, a hľa, biely kôň a Ten, čo sedel na ňom, mal luk, dostal veniec a vyšiel ako víťaz a aby zvíťazil.

Rim 2:4—Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu?

Sk 26:20—ale kázal som najprv tým v Damasku, potom v Jeruzaleme a v celom Judsku, aj pohanom, aby sa kajali, obrátili sa k Bohu, a konali skutky hodné pokánia.

Mk 1:15—a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!

1Tim 2:4—ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.

Vytrvajte v modlitbe.