Sk 17:26-27; Flp 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Zj 19:7

Modlite sa za záverečný Boží pohyb po celej zemi, aby sa získali ľudia, ktorí budú poznať nádherného, všetko zahŕňajúceho Krista, ktorého budú zakúšať ako svoj život a budú Ním žiť a ktorí budú premenení a zbudovaní, aby sa stali Jeho Telom a napokon Jeho pripravenou nevestou pre Jeho návrat (Sk 17:26-27; Flp 1:21a; Rim 12:2; Ef 4:16; Zj 19:7).

Sk 17:26-27—On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás,

Flp 1:21a—Lebo mne žiť je: Kristus

Rim 12:2—A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Ef 4:16—On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Zj 19:7—Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila

Vytrvajte v modlitbe.