2. DEŇ: MODLITBA ZA NOVÉHO ČLOVEKA A NEVESTU

Ef 1:9-10, 23; 4:13, 16; 5:27; Zj 19:7

Aby sa naplnilo Božie dobré zaľúbenie, uskutočnil sa Jeho zámer a vykonávala sa Jeho ekonómia (Ef 1:9-10), aby Boh mohol mať cirkev ako Kristovo vybudované Telo a dospelého nového človeka, ktorý Ho má vyjadriť (v. 23; 4:13, 16), a ako Kristova pripravená nevesta Ho uspokojila v láske (5:27; Zj 19:7).

Ef 1:9-10—zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

Ef 1:23—ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.

Ef 4:13—až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej;

Ef 4:16—On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.

Ef 5:27—a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.

Zj 19:7—Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila

Vytrvajte v modlitbe.