3. DEŇ: MODLITBA ZA SVETOVÉ UDALOSTI

Dan 4:14; Zj 1:5; Prís 21:1; Dan 2:21

Aby Boh v Kristovi vládol všetkým svetovým udalostiam (Dan 4:17; Zj 1:5), obracal srdcia kráľov, aby konali Jeho vôľu (Prís 21:1) a aby ustanovoval a zosadzoval vodcov, ako to uzná za vhodné (Dan 2:21).

Dan 4:14—Toto rozhodnutie je podľa rady strážnych a na reči svätých spočíva táto vec, aby živí poznali, že Najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že On ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho z ľudí môže nadeň ustanoviť.

Zj 1:5—a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov

Prís 21:1—Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce.

Dan 2:21—On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným.

Vytrvajte v modlitbe.