1Tim 1:3-4; Ga 2:19b-20; Flp 1:21a; J 21:15-17; 1Kor 12:24; Kol 3:10-11

Aby Pánova obnova zažila nové oživenie, oživenie, aké doteraz v dejinách nenastalo a ktoré bude výsledkom úspešného praktizovania vysokého vrcholu zjavenia Božej ekonómie, vrátane bohoľudského žitia, všeobecného pastierstva a zmiešavania pre skutočnosť Tela Kristovho a jedného nového človeka (1Tim 1:3-4; Ga 2:19b-20; Flp 1:21a; J 21:15-17; 1Kor 12:24; Kol 3:10-11).

1Tim 1:3-4—Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie a nepridŕžať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery,

Ga 2:19b-20—Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.

Flp 1:21a—Lebo mne žiť je: Kristus

J 21:15-17—Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov! Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky!

1Kor 12:24—ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť

Kol 3:10-11—a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.

Vytrvajte v modlitbe.