13. DEŇ: MODLITBA ZA TO, ABY BOLI SVÄTÍ POSVÄTENÍ

1Tes 5:22-23; Rim 12:2, 4-5

Aby sa svätí zachovali a posväcovali vo svojej trojzložkovej bytosti, aby sa oddelili pre Boha od bežných a hriešnych vecí (1Tes 5:22-23) a neboli pripodobnení tomuto veku, ale boli premenení a mohli dokázať vôľu Božiu tým, že budú žiť životom Tela (Rim 12:2, 4 – 5).

1Tes 5:22-23—Všetkého zlého sa vystríhajte! A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.

Rim 12:2—A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Rim 12:4-5—Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.  

Vytrvajte v modlitbe.