ADLAW 1: PAG-AMPO NGA SUMALA SA MATEO 6

MAT. 6:9–10; BUG. 11:15

Nga mabalaan ang ngalan sa Amahan (Mat. 6:9b), moabot ang Iyang gingharian (Mat. 6:10a; Bug. 11:15); ug matuman ang Iyang kabubut-on dinhi sa yuta (Mat. 6:10b).

Mat. 6:9—Nan, moampo mo sa ingon niini: Amahan namo nga naa sa mga langit, balaanon ang Imong ngalan.

Bug. 11:15—Ug nitrumpeta ang ikapitong manulonda; ug dihay kusog nga mga tingog sa langit, nga niingon, Nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa Iyang Cristo ang gingharian sa kalibotan, ug maghari Siya hangtod sa kahangtoran.

Mat. 6:10—Moabot ang Imong gingharian; matuman ang Imong kabubut-on, ingon sa langit, mao man sab sa yuta.

Magmalahutayon sa pag-ampo.