Mat. 24:40-47; Bug. 21:2; 19:7-9

Iampo nga magtukaw ug magmabuot ang mga balaan ug makasinati sa tanang gikinahanglan aron “maandam ingon sa pangasaw-onon nga gipatahom alang sa iyang bana” ug “gidapit sa panihapon sa kasal sa Cordero” (Mat. 24:40-47; Bug. 21:2; 19:7-9).

Mat. 24:40-42—Niadtong panahona duha ka lalaki ang naa sa umahan; kuhaon ang usa ug biyaan ang usa. Duha ka babaye ang maggaling sa galingan; kuhaon ang usa ug biyaan ang usa. Busa pagtukaw, kay wala mo mahibalo unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo.

Mat. 24:45-47—Nan, kinsa man diay ang matinumanon ug mabuot nga ulipon, nga gitugyanan sa agalon sa iyang panimalay nga mohatag nilag kalan-on sa gitudlo nga panahon? Bulahan kadtong ulipona nga makit-an sa iyang agalon nga nagbuhat sa ingon sa iyang pag-abot. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo nga padumalahon niya siya sa tanan niyang katigayonan.

Bug. 21:2—Ug nakita nako ang balaang syudad, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaog sa langit gikan sa Dios, naandam ingon sa pangasaw-onon nga gipatahom alang sa iyang bana.

Bug. 19:7, 9—Magkalipay ug maghugyaw ta, ug himayaon nato Siya, kay niabot na ang kasal sa Cordero, ug nakaandam na sa iyang kaugalingon ang Iyang asawa…Ug niingon siya nako, Isulat, Bulahan ang mga gidapit sa panihapon sa kasal sa Cordero.

Magmalahutayon sa pag-ampo.