1 Cor. 12:12-13, 23-27

Iampo nga magkinabuhi ang mga balaan sa Cristohanong kinabuhi ug iglesiahanong kinabuhi segun sa praktikal nga mga punto kalabot sa panagsakot, nga masakot ang tanang tagsatagsa ka bahin sa Lawas ni Cristo, tanang iglesia sa mga distrito, tanang masigka-magbubuhat, ug tanang anciano tungod sa panag-ambitay ug sa pagbuhat sa tanang butang pinaagi sa krus ug sa Espiritu aron ipangalagad si Cristo alang sa Lawas, sa tumong nga mahimo tang realidad sa Lawas ni Cristo diha sa pahiuli sa Ginoo (1 Cor. 12:12-13, 23-27).

1 Cor. 12:12-13—Kay maingon nga usa ra ang lawas ug daghag bahin, apan ang tanang bahin sa lawas, bisan daghan, usa ra ka lawas, ingon man sab ang Cristo. Kay gibautismohan sab tang tanan sa usa ka Espiritu ngadto sa usa ka Lawas, mga Judio ba o mga Gresyanhon, mga ulipon ba o mga gawasnon, ug gipainom tanan sa usa ka Espiritu.

1 Cor. 12:23-27—Ug ang mga bahin sa lawas nga giisip nato nga dili kaayo dungganon, kini maoy sul-oban natog labaw pa nga kadungganan; ug ang mga bahin nato nga dili kaayo matahom maoy labi natong patahomon, apan wala na manginahanglan ang matahom na natong mga bahin. Apan gisakot pag-usa sa Dios ang lawas, labi gyong gihatagag kadungganan ang bahin nga nakulangan, aron walay pagbahinbahin diha sa lawas, apan duna hinuoy samang pagtagad sa usag usa ang mga bahin. Ug kon mag-antos ang usa ka bahin, mag-antos ang tanang bahin uban niini; o kon mahimaya ang usa ka bahin, magkalipay ang tanang bahin uban niini. Karon Lawas mo ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niini.

Magmalahutayon sa pag-ampo.