Mat. 6:19-34

Iampo nga dili mabalaka ang mga balaan bahin sa tawhanong kinabuhi karong panahona kondili magtinguha una sa gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarong ug moalagad ra sa Dios, nga dili magtipig alang sa ilang kaugalingon og mga bahandi dinhi sa yuta (Mat. 6:19-34).

Mat. 6:19-21—Ayaw pagtipig alang sa inyong kaugalingon og mga bahandi sa yuta, nga naay tangkob ug taya nga mout-ot ug naay mga kawatan nga mokubkob ug mangawat. Pagtipig hinuon alang sa inyong kaugalingon og mga bahandi sa langit, nga walay tangkob o taya nga mout-ot ug walay mga kawatan nga mokubkob o mangawat. Kay hain ngani ang imong bahandi, tua sab didto ang imong kasingkasing.

Mat. 6:24-25—Walay makaalagad og duha ka agalon, kay iya bang dumtan ang usa ug higugmaon ang usa, o tahoron ba ang usa ug tamayon ang usa. Dili mo makaalagad sa Dios ug sa mammon. Tungod niini, moingon Ko ninyo, Ayawg kabalaka sa inyong kinabuhi, unsay inyong kan-on o unsay inyong imnon; o sa inyo bang lawas, unsay inyong isul-ob. Dili ba labaw man ang kinabuhi kaysa kalan-on, ug ang lawas kaysa bisti?

Mat. 6:31, 33—Busa ayawg kabalaka, nga moingon, Unsa may atong kan-on? o, Unsa may atong imnon? o, Unsa may atong ibisti?...Apan tinguhaa una ang Iyang gingharian ug ang Iyang pagkamatarong, ug idugang ra kaninyo kining tanang butanga.

Magmalahutayon sa pag-ampo.