2 Tim. 4:10; Buh. 2:40; Fil. 2:15

Iampo nga dili mahigugma sa panahon karon ang tanang balaan, ilabi na gyod ang mga batan-on ug mga bag-o, kondili maluwas hinuon gikan “ning hiwi nga kaliwatan” ug “mahimong mga anak sa Dios nga walay apan diha sa kaliwatang hiwi ug masupilon, nga nagsidlak diha nila ingog mga maghahayag diha sa kalibotan” (2 Tim. 4:10; Buh. 2:40; Fil. 2:15).

2 Tim. 4:10—Kay gibiyaan ko ni Demas, tungod sa paghigugma sa panahon karon.

Buh. 2:40—Ug sa daghang uban pang pulong bug-at gyod siyang nanghimatuod ug nagmaymay nila, nga niingon, Magpaluwas mo gikan ning hiwi nga kaliwatan.

Fil. 2:15—Aron mahimo mong walay ikasaway ug matinud-anon, mga anak sa Dios nga walay apan diha sa kaliwatang hiwi ug masupilon, nga nagsidlak diha nila ingog mga maghahayag diha sa kalibotan.

Magmalahutayon sa pag-ampo.