ADLAW 2: PAG-AMPO NGA ALANG SA BAG-ONG TAWO UG SA PANGASAW-ONON

EFE. 1:9–10, 23; 4:13, 16; 5:27; BUG. 19:7

Nga matuman ang gikahimut-an sa Dios, mahuman ang Iyang tuyo, ug matuman ang Iyang pamatigayon (Efe. 1:9-10) aron mabatonan Niya ang iglesia nga natukod na nga Lawas ni Cristo ug hingkod na nga bag-ong tawo nga magpadayag Niya (v. 23; 4:13, 16), ug naandam na nga pangasaw-onon ni Cristo nga motagbaw Niya diha sa gugma (5:27; Bug. 19:7).

Efe. 1:9-10—Nagpahibalo kanato sa misteryo sa Iyang kabubut-on sumala sa Iyang gikahimut-an, nga gimbut-an Niya diha sa Iyang Kaugalingon, ngadto sa pamatigayon sa katumanan sa kapanahonan, aron maghiusa sa tanang butang ubos sa usa ka Ulo diha ni Cristo, sa mga butang sa mga langit ug sa mga butang dinhi sa yuta, diha Niya.

Efe. 1:23—Nga mao ang Iyang Lawas, ang kahupnganan Niya nga nagpuno sa tanan diha sa tanan.

Efe. 4:13—Hangtod modangat tang tanan sa pagkausa sa pagtuo ug sa hingpit nga pagkaila sa Anak sa Dios, sa pagkahingkod nga tawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Cristo.

Efe. 4:16—Gikan Kaniya ang tibuok Lawas, nga gisumpay ug gitagik pag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan sa dagayang sangkap ug pinaagi sa pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin, maoy nagpatubo sa Lawas aron magtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma.

Efe. 5:27—Aron ikapresentar Niya ang iglesia sa Iyang kaugalingon nga mahimayaon, walay buling o kunot o bisan unsang susama niini, hinunoa magmabalaan siya ug mawalay apan.

Bug. 19:7—Magkalipay ug maghugyaw ta, ug himayaon nato Siya, kay niabot na ang kasal sa Cordero, ug nakaandam na sa iyang kaugalingon ang Iyang asawa.

Magmalahutayon sa pag-ampo.