Mat. 6:1-6; Col. 3:3

Iampo nga ang mga balaan, nga katawhan sa gingharian, mga anak sa langitnong Amahan, maanaay espirituhanong kinabuhi nga motakdo sa misteryoso, natagong kinaiya sa diosnong kinabuhi, mag-ampo sa ilang langitnong Amahan sa tago, makasinatig mga sekretong pagpahimulos sa Amahan, ug makadawat og mga sekretong tubag Niya (Mat. 6:1-6; Col. 3:3).

Mat. 6:1-6—Apan bantayi nga dili ninyo buhaton ang inyong pagkamatarong atubangan sa mga tawo aron ilang tan-awon; kay kon mao man kana, wala moy ganti gikan sa inyong Amahan nga naa sa mga langit. Busa kon manglimos ka, ayaw pagpatingog og trumpeta sa imong atubangan ingon sa gibuhat sa mga maot diha sa mga sinagoga ug sa kadalanan, aron pasidunggan sila sa mga tawo. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo, Hingpit na silang nakadawat sa ilang balos. Apan ikaw, kon manglimos ka, ayaw pahibaloa ang imong walang kamot sa gibuhat sa imong tuong kamot, aron matago ang imong limos; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago. Ug sa mag-ampo mo, dili mo magpakasama sa mga maot, kay nahigugma silang moampo nga magtindog diha sa mga sinagoga ug sa mga eskina sa kadalanan, aron makita sila sa mga tawo. Sa pagkatinuod moingon Ko ninyo, Hingpit na silang nakadawat sa ilang balos. Apan ikaw, kon mag-ampo ka, sulod sa imong kaugalingong lawak, ug sirhi ang imong pultahan ug pag-ampo sa imong Amahan nga naa sa tago; ug mobalos nimo ang imong Amahan nga nakakita sa tago.

Col. 3:3—Kay namatay na mo, ug natago ang inyong kinabuhi uban ni Cristo diha sa Dios.

Magmalahutayon sa pag-ampo.