2 Ped. 1:5:11

Iampo nga motubo sa kinabuhi ang mga balaan hangtod mahamtong aron “sa ingon niini dato ug madagayaon gyong isangkap [kanila] ang pagsulod sa walay kataposang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo” (2 Ped. 5-11).

2 Ped. 1:5:11—Ug tungod sab gyod ning hinungdan, idugang ang tumang kakugi, madagayaon gyong isangkap sa inyong pagtuo ang maayong gawi; ug sa maayong gawi, ang kahibalo; ug sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon; ug sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamalahutayon; ug sa pagkamalahutayon, ang pagkadiosnon; ug sa pagkadiosnon, ang gugmang inigsoon; ug sa gugmang inigsoon, ang gugma. Kay kon naa ninyo kining mga butanga, ug nagmadagayaon, dili kini maghimo ninyong tapolan o dili ba mabungahon ngadto sa hingpit nga pagkaila sa atong Ginoong Jesucristo. Kay buta siya nga walay ingon niining mga butanga, mubog tinan-awan, kay nakalimot nga nahinloan na ang mga sala niya kaniadto. Busa, mga igsoon, labi pa gyod mong magkugi sa pagpalig-on sa pagtawag ug pagpili kaninyo, kay sa pagbuhat ninyo ning mga butanga dili gyod mo mangapandol. Kay sa ingon niini dato ug madagayaon gyong isangkap kaninyo ang pagsulod sa walay kataposang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo.

Magmalahutayon sa pag-ampo.