ADLAW 6: PAG-AMPO NGA ALANG SA EBANGHELYO

Bug. 6:1-2; Rom. 2:4; Buh. 26:20; Mar. 1:15; 1 Tim. 2:4a

Nga modagan ang puting kabayo sa ebanghelyo ug giyahan sa mainantoson nga Dios ang mga tawo nga maghinulsol, mobalik Niya ug motuo sa ebanghelyo segun sa tinguha Niya nga maluwas ang tanang tawo (Bug. 6:1-2; Rom. 2:4; Buh. 26:20; Mar. 1:15; 1 Tim. 2:4a).

Bug. 6:1-2—Ug nakakita ko sa dihang giablihan sa Cordero ang usa sa pito ka timbre, ug nadungog nako ang usa sa upat ka buhing binuhat nga niingon sama sa tingog sa dalugdog, Ari. Ug ania karon, nakita nako ang kabayong puti, ug dunay bayanan sa pana ang nagkabayo niini; ug gihatagan siyag purongpurong, ug nilakaw siya nga nagbuntog ug aron mobuntog.

Rom. 2:4—O gitamay ba nimo ang kadagaya sa Iyang kalulot ug pagkamapailobon ug pagkamainantoson, sa walay pagkasayod nga ang kaayo sa Dios maggiya nimo nga maghinulsol?

Buh. 26:20—Gimantala hinuon nako una ngadto sa mga taga-Damasco ug sa Jerusalem ug sa tibuok nasod sa Judea ug sa mga Gentil nga maghinulsol sila ug mamalik sa Dios, nga maghimog mga buhat nga angay sa paghinulsol.

Mar. 1:15—Ug niingon, Natuman na ang panahon ug duol na ang gingharian sa Dios. Paghinulsol mo ug tuo sa ebanghelyo.

1 Tim. 2:4—Nga nagtinguha nga maluwas ang tanang tawo ug hingpit nga makaila sa kamatuoran.

Magmalahutayon sa pag-ampo.